S�k�a Sorulan Sorular

ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Nedir?

Kaos GL taraf�ndan koordine edilen ve 2006'dan beri her y�l, 17 May�s Haftas�nda homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tlenen uluslararas� bir etkinliktir.

Homofobi Kar��t� Bulu�ma ilk kez 2006 y�l�nda yap�ld�. �lk 3 y�l�nda Ankara ile s�n�rl� kalan Bulu�ma, 4. Y�l�nda 6 �ehre, 2010 y�l�nda ise 5 Mart-16 May�s tarihleri aras�nda 16 �ehre yay�ld�.

Neden 17 May�s?

17 May�s, Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�'d�r.

Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n�, cinsiyet kimlik veya cinsel y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r. �nsanlar�n e�itli�i i�in m�cadele eden t�m giri�imlere ilham ve destek vererek, her biriyle koordinasyon i�inde olmay� ama�lamaktad�r.

Neden Anti-Homofobi?

Cinsel y�nelimimiz ve cinsiyet kimli�imizden dolay� ayr�mc�l��a maruz b�rak�l�yoruz ve hayat�n her alan�nda homofobik tutum ve davran��larla kar�� kar��ya kal�yoruz. Homofobiye kar�� duramad���m�zda, kayg�lar�m�z� ve �fkemizi i�imizde b�y�t�p, kendimize ve kendimizden olanlara y�neltiyoruz. Oysa bu, ihtiyac�m�z olan en son �ey olsa gerek!

Homofobi probleminin sadece Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin de�il, ayn� zamanda heteroseks�el bireylerin de meselesi oldu�u ger�e�inin bilince ��kar�lmas�n� istiyoruz.

Neden Bulu�ma?

��nk� 2006 senesinden beri Ankara'da ve Kaos GL Derne�i taraf�ndan d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma ile, T�rkiye'deki LGBT bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�l�yoruz.

Bulu�ma ile LGBT bireylerin ve heteroseks�ellerin birlikte �zg�rle�ece�i bir d�nyaya dair d���ncelerimizi payla�mak ve tart��mak istiyoruz. Sorunlar�m�za ��z�m yollar� ar�yoruz ve buldu�umuz ��z�m yollar�n� payla�mak ve gerekti�inde birlikte m�dahale edebilmenin maddi ve manevi olanaklar�n� yaratmak istiyoruz. T�m bunlar� y�z y�ze ve birlikte yapmak istiyoruz! Yeni insanlarla tan��mak, dertle�mek, sohbet etmek, kayg�lar�m�z� azaltmak, rahatlamak istiyoruz!

Ne su�, ne g�nah, ne hastal�k; ya�as�n e�cinsel a�k!

Neden Uluslararas�?

Homofobinin k�resel bir mesele oldu�unu biliyoruz; bu ger�ekten hareketle Ortado�u, Balkanlar, Kafkaslar, Avrupa, Amerika, Asya ve d�nyan�n di�er her b�lgesindeki LGBT bireylerin homofobiye kar�� m�cadele deneyimlerini ��renmek ve kendi deneyimimizi onlarla payla�mak istiyoruz.

Homofobiye kar�� m�cadelede k�resel dayan��ma a�lar� olu�turmak istiyoruz.

Evsahibi Kim?

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n ev sahipli�ini Kaos GL yap�yor.

Kaos GL, LGBT haklar� i�in m�cadele eden bir �rg�tt�r. 90'l� y�llar�n ba��ndan beri �al��malar�n� Ankara'da y�r�ten �rg�t, 2005 senesinde yasal bir derne�e d�n��erek "Kaos Gey ve Lezbiyen K�lt�rel Ara�t�rmalar ve Dayan��ma Derne�i" ad�n� ald�.

1994 senesinden beri aral�ks�z ��kan ve t�m T�rkiye'ye da��t�lan "Kaos GL Dergisi"ni ��karan �rg�t, derginin yasalla�mas�n�n ard�ndan 2000 y�l�nda T�rkiye'nin ilk LGBT k�lt�r merkezi ve k�t�phanesini kurdu.

Kaos GL, LGBT bireylerin insan haklar�n�n g�r�n�rl���n� sa�lamak i�in kad�n �rg�tlerinden insan haklar� �rg�tlerine ulusal ve uluslararas� pek �ok kurum ve kurulu�la ortak �al��malar y�r�tmektedir.

Kaos GL, T�rkiye'nin farkl� �ehirlerinde LGBT bireylerin kendi �rg�tlerini olu�turabilmeleri i�in dayan��ma g�stermektedir.

Bulu�maya kimler kat�labilir?

Bulu�maya, LGBT bireylerin sorunlar�n� ve homofobiyi tart���p birlikte �zg�rle�mek isteyen herkes kat�labilir. Homofobi Kar��t� Bulu�maya veya bulu�ma kapsam�ndaki etkinliklerden herhangi birine kat�lmak i�in Kaos GL'li veya herhangi bir LGBT gruba �ye olman�z gerekmez. E�cinsel olman�z da gerekmez. LGBT gruplar�n politikalar�na kat�lm�yor da olabilirsiniz, yine de istedi�iniz toplant�ya kat�l�p tart��malar� dinleyebilir ve / veya fikirlerinizi payla�abilirsiniz.

Bu y�lki Bulu�ma'ya kimler kat�l�yor?

T�rkiye'nin her yerinden LGBT bireyler, dernek ve olu�umlarla birlikte her y�l oldu�u gibi yine yurt i�inden ve yurtd���ndan akademisyenler, kad�n �rg�tlerinden temsilciler, hukuk�ular, gazeteciler, sanat��lar, yazarlar, sivil toplum temsilcileri ile politikac�lar kat�l�yor.

Judith Butler (ABD Berkeley �niversitesi, feminist filozof & queer teorisyeni), David Halperin (ABD Michigan �niversitesi, queer teorisyeni), Sebahat Tuncel (Milletvekili, Bar�� ve Demokrasi Partisi), K�r�ad Kahramano�lu (Eski ILGA Genel Sekreteri), Osman Can (Anayasa Mahkemesi Raport�r�), R�za T�rmen (Avrupa �nsan Haklar� Mahkemesi Eski Yarg�c�), B�lent Tan�k (�ankaya Belediye Ba�kan�), Zafer �sk�l (TBMM �nsan Haklar� �nceleme Komisyonu Ba�kan�), Mehmet Sevigen (CHP �stanbul Milletvekili), Sophie In't Veld (Avrupa Parlamentosu Parlamenteri, Hollanda), Anette Trettebergstuen (���i Partisi Milletvekili, Norve�), Boris O. Dittrich (�nsan Haklar� �zleme �rg�t� (HRW), LGBT Rights Program), Katrin Buchholz (�nsan Haklar� Sorumlusu Ba�k�tibi, Almanya B�y�kel�ili�i), B�y�kel�i Cecilie Landsverk (Norve� B�y�kel�ili�i), Dr. Pascal Hector (El�i, Almanya B�y�kel�ili�i), Manuel Larrotcha (M�ste�ar, �spanya B�y�kel�ili�i), Stuart Adam (M�ste�ar, �ngiltere B�y�kel�ili�i), John Davison (M�ste�ar ve Siyasi Dan��man, Kanada B�y�kel�ili�i), Marietje Schaake (Avrupa Parlamentosu Parlamenteri, Hollanda), Sander Janssen (M�ste�ar ve Siyasi �li�kiler, Hollanda B�y�kel�ili�i), K�ba B�y�kel�ili�i, ABD �y�kel�ili�i, Sel�uk Candasayar (Psikiyatr), Yasemin �nceo�lu (Galatasaray �niversitesi, �leti�im Fak�ltesi), Tan�l Bora (Birikim Dergisi & Toplum ve Bilim Dergisi), Zeynep Gambetti (Bo�azi�i �niversitesi), Melek G�regenli (Sosyal Psikolog), Nilg�n Toker (Ege �niversitesi), �lknur �st�n (Feminist), Koray Ba�ar (Psikiyatr), Lale Mansur (Oyuncu), S�meya K�kten (Bel�ika, y�netmen), Erbu� Keskin (�ukurova �niversitesi), G�l�ah �eydao�lu (Tabipler Odas� Adana Genel Sekreteri), Seven Kaptan (Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi), Mahmut �efik Nil (Homofobi Kar��t� Ruh Sa�l��� Giri�imi), Eser Ayg�l (Gazi �niversitesi), Hande Eslen Ziya (Bah�e�ehir �niversitesi), Ali Erol (Kaos GL), Esra Arsan (Bilgi �niversitesi), Nilg�n Tutal Cheviron (Galatasaray �niversitesi), Asl� Tun� (Bilgi �niversitesi), Yaman Akdeniz (�stanbul Bilgi �niversitesi), Ay�e G�l Alt�nay (Sabanc� �niversitesi), H�lya Adak (Sabanc� �niversitesi), Nedim Nomer (Sabanc� �niversitesi), Sezgin Tanr�kulu (Avukat, Diyarbak�r Barosu Eski Ba�kan�), Rober Kopta� (Agos Gazetesi), Ahmet Tulgar (Yazar, BirG�n Gazetesi), Vahap Co�kun (Dicle �niversitesi), Gamze G�ker (Akademisyen, Ankara �niversitesi), Mutlu Binark (Akademisyen, Ba�kent �niversitesi), Devrim Sezer (�zmir Ekonomi �niversitesi), Ertu�rul K�rk�� (Ekmek ve �zg�rl�k), Nurcan Turan (Yeniyol), Anna Blomqvist (�sve�, Y�netmen), Oscar Eriksson (�sve�, Y�netmen), Esmeray (Stand-up sanat��s�), Anne Ross Solberg (�sve�, Ara�t�rmac�), F�rat S�yle (Avukat, Lambdaistanbul LGBTT Dayan��ma Derne�i), Ezra Elbistan (Hevj�n LGBTT Olu�umu, Diyarbak�r), �yk� Su (Hevj�n LGBTT Olu�umu, Diyarbak�r), Ufuk Uras (�zg�rl�k�� Sol), Mahir Say�n (Sosyalist Parti), K�r�at K�z�ltu�, Ali Ekber Aliyev (Yazar, Azerbaycan), Yusuf Eradam (Bah�e�ehir �niversitesi).

�nceki Bulu�ma'lara hangi isimler kat�ld�?

2006'daki ilk Bulusma'ya yurtd���ndan Jon Martin Larsen (Gazeteci, Norve�), Andr� van Houwelingen (Psikolog, Hollanda), Michael Upton (Queer aktivist, Britanya), Anette Trettebergstuen (Milletvekili, Norve�), Martin Christensen (LBL �yesi, Danimarka), Hohn Fisher (ARC, �svi�re), Karen Busby (Hukuk�u, Kanada), Gert Hekma (Sosyolog, Hollanda), Inge-Lise Paulsen (LBL; Danimarka), Aleksandar Andreev (EGAL, Makedonya) kat�ld�lar. Ayn� y�l yurti�inden Melek G�regenli (Sosyal Psikolog), Aykut Atasay (Y�netmen), G�ls�m Depeli (Akademisyen), G�zin Yamaner (Akademisyen), �ahika Y�ksel (Psikiyatr), Nesrin Yetkin (Psikiyatr), Mahmut �efik Nil (Psikolog), Murat C�mert (Akademisyen), Erin� Seymen (Sanat��), K�r�ad Kahramano�lu (Eski ILGA Genel Sekreteri), Taner Ceylan (Sanat��), Murathan Mungan (�air-Yazar) kat�ld�.

2007 Bulu�ma's�na ise Zehra F. Kabasakal Arat (Akademisyen, ABD), B�rje Vestlund (Milletvekili, �sve�), Anette Trettebergstuen (Milletvekili, Norve�), K�r�ad Kahramano�lu, Selin Berghan (Sosyolog), Buse K�l��kaya (Pembe Hayat LGBTT Derne�i), Julia Ehrt & Dan Ghattas (TransGender Network, Almanya), U�ur Alper (homoloji.com), Beate Katharina Seiferth (L-Mag Dergisi, Almanya), Asbjorn Jorgensen (Gaysir.no, Norve�), Marit �stberg (Kom ut Dergisi, �sve�), Ay�e Erbil (Radio LoRa, �svi�re), Murat ��nar (Y�netmen, �talya), Oktay �nce (Karahaber Video), Aykan Safo�lu (Y�netmen), Batur �zdin� (A-�nfos), �rem Aksu (K�resel Eylem Grubu), Ay�a �rer (Bianet), Ali R�za Ta�kale (Hacettepe �ni. �leti�im Fak�ltesi), Cihan Ertan (Akdeniz �ni. Sosyoloj B�l�m�), Anne Ross Solberg (Ara�t�rmac�, Norve�), Berfin Emre (Hacettepe �ni. �leti�im Fak�ltesi), G�ze Orhon (Hacettepe �ni. �leti�im Fak�ltesi), Kerem Alt�parmak (Ankara �niversitesi �nsan Haklar� Merkezi), Herv� Caldo (Fransa), Anna-Maria S�rber (Gazeteci, �sve�), Jan Swierszcz (KPH, Polonya), Vladimir Velkovic & Jakov Causevic (SPY-Safe Pulse of Youth, S�rbistan), Mine Gencel Bek (Ankara �ni. �leti�im), H�lya U�ur tanr��ver (Galatasaray �ni. �leti�im), Fatih �zg�ven (Yazar), Barbaros �ansal (Modac�), Asl� Do�an & �nci Birincio�lu (Ege �niversitesi) ile Lambdaistanbul, Pembe Hayat, GTURK, Beargi, Gac� �stanbul, Lubunya, Gac�/Kad�n Kap�s�, Antalya G�kku�a��, MorEl Eski�ehir, Kaosist, Kaos GL �zmir ve Kaos GL temsilcileri kat�ld�lar.

2008'y�l�ndaki bulu�maya Michael Cashman (AB Parlamenteri), Anette Trettebergstuen (Milletvekili, Norve�), Anja Meulenbelt (Hollandal� yazar), Mithat Sancar (Hukuk�u), Yak�n Ert�rk (BM Kad�na Y�nelik �iddet �zel Rapot�r�), K�r�ad Kahramano�lu (Eski ILGA Genel Sekreteri), Oral �al��lar (Gazeteci), H�lya G�lbahar (Avukat), Oya Ayd�n (Avukat), Serpil Sancar (Akademisyen), Y�ld�z Tokman, Selma Acuner (AB uzman�), Melek G�regenli (Sosyal Psikolog), Sel�uk Candasayar (Psikiyatr), P�nar �lkkaracan (Kad�n�n �nsan Haklar� Savunucusu), �zlem Alt�parmak (Avukat), Aksu Bora (Feminist), Kerem Alt�parmak (A� SBF �nsan Haklar� Merkezi Ba�kan�), �evki S�zen (Prof. Dr. Adli T�p), Juliano Cano Nieto (Ara�t�rmac�, Human Rights Watch, ABD), Senem Do�ano�lu (Avukat), Ay�e G�l Alt�nay (Akademisyen), Jenny Sud�n (Akademisyen, �sve�), Hande ���t (Ele�tirmen), Rebecca Sevilla (Education International, Bel�ika), Diego Mellado (Avrupa Komisyonu T�rkiye Delegasyonu), Aija Salo (ILGA-Europe), Murat �elikkan (Gazeteci, �nsan Haklar� Savunucusu), Y�ld�r�m T�rker (Gazeteci, Yazar), Murathan Mungan (�air-Yazar)...

�nceki bulu�malarda hangi forum ve aktiviteler oldu?

Film g�sterimleri, sergi, parti, sanat-edebiyat s�yle�ileri ve at�lyelerin yan� s�ra "Medya-�leti�im Forumu", "Ruh Sa�l��� �al��malar�nda ve Uygulamalar�nda Homofobi", "Queer Forum", "Homofobiye Kar�� M�cadelede Uluslararas� Deneyimler", "Lezbiyen ve Biseks�el Kad�nlar Forumu", "Yerel Gey-Lezbiyen Forumu", "Transfobiye Kar�� Forum", "Feminist Forum", "Homofobiye Kar�� Video", "LGBT Medya Forumu", "Homofobiye Kar�� Kampus Forumlar�", "Homofobi K�skac�ndaki Beden: Erkeklik-Kad�nl�k" gibi ba�l�klar alt�nda forumlar yap�ld�.

Kamp�s Bulu�malar� nedir?

2010 y�l�nda "Homofobiye Kar�� Kampus Forumu" ad� alt�nda 19 May�s �niversitesi, Trakya �niversitesi, Mu�la �niversitesi, �ukurova �niversitesi, Ankara �niversitesi, Ortado�u Teknik �niversitesi, Hacettepe �niversitesi, Adnan Menderes �niversitesi, 9 Eyl�l �niversitesi, Ege �niversitesi, �stanbul �niversitesi, Bo�azi�i �niversitesi, Sabanc� �niversitesi, Hacettepe �niversitesi Beytepe kamp�slerinde Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda yap�lan kamp�s etkinlikleri.

Hangi �lkelerden kat�l�m olacak?

Norve�, Hollanda, �ngiltere, Danimarka, �svi�re, Kanada, Makedonya, ABD, �sve�, Almanya, �talya, Fransa, Polonya ve S�rbistan'dan hukuk�u, politikac�, akademisyen, gazeteci, LGBT aktivistler Homofobi Kar��t� Bulu�ma'ya kat�ld�lar. 2010 y�l�n�n Bulu�ma's�na ise K�ba, �spanya, Kanada, �sve�, Norve�, Almanya, ABD, Hollanda, Bel�ika, �ngiltere ve Azerbaycan'dan kat�l�mc�lar bekliyoruz.

Bulu�maya kat�l�m �cretli mi?

Bulu�maya kat�lmak �cretli de�ildir. T�m s�yle�iler, konferanslar, film g�sterimleri, forumlara �cretsi kat�labilir, dinleyebilir, izleyebilir ve tart��malara d�hil olabilirsiniz.

Baz� parti ve at�lyeler �cretli olabilir ve �cretli etkinlikler �nceden ilan edilir.

Homofobiye Kar�� Y�r�y�� nedir?

Homofobiye Kar�� Bulu�ma haftas�nda, salon ve kamp�s etkinlikleri haricinde yap�lacak a��k hava etkinli�idir. Y�r�y��, her y�l 17 May�s haftas�nda Bulu�ma kapsam�nda yap�lacak. Bu seneki y�r�y��, 16 May�s 2010'da saat 13:00'da Kurtulu� Park�'ndan Y�ksel Caddesi'ne yap�lacak.

Nerde kalabilirim?

Bulu�may� izlemek i�in Ankara d���ndan gelecekseniz, Bulu�ma boyunca, Kaos GL g�n�ll�leri sizi misafir edebilirler. E�er otelde kalmak isterseniz, size yard�mc� olmas� i�in, birlikte �al��t���m�z bir organizasyona y�nlendirebiliriz.

Bulu�may� nas�l finanse ediyorsunuz?

Bulu�ma aktivitelerinin bir k�sm�n� Kaos GL Derne�i olarak g�n�ll�lerin ve baz� sivil toplum kurulu�lar�n�n dayan��mas� ile kar��l�yoruz. 5. Bulu�ma'n�n finansal deste�ini, A��k Toplum Vakf�, Heinrich B�ll Stiftung Derne�i T�rkiye Temsilcili�i, Center for Lesbian and Gay Studies (CLAGS), Norve� B�y�kel�ili�i, Smashing Pink, Avrupa Birli�i T�rkiye Delegasyonu, �ngiltere B�y�kel�ili�i ve Almanya B�y�kel�ili�i'ni yap�yor.

Organizasyonda g�rev alabilir miyim?

Elbette! Uluslararas� Homofobi Ka��t� Bulu�ma'n�n organizasyonunun ve ger�ekle�tirilmesinin her a�amas�na kat�lman�z� bekliyoruz.

�nerilerinizi payla�abilir ve / veya do�rudan sorumluluk alabilir, katk�da bulunabilirsiniz! Bulu�ma'n�n her a�amas�na dair �nerilerinizi ve katk�lar�n�z� bizimle l�tfen payla��n.

Organizasyon, konular, konu�mac�lar, konaklama/misafir etme, ula��m, sponsor, yemek-kahvalt�, parti, �eviri, mekan, yurtd���ndan/Ortado�u, Balkan vb. kat�l�m, web, ...

Bulu�ma program�n� nas�l takip edebilirim?

Bulu�ma program�n� web sitemiz www.antihomofobi.org ya da www.kaosgl.org adresinden takip edebilirsiniz.

Bulu�ma i�in kiminle ileti�ime ge�ebilirim?

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Koordinasyonu: Nevin �ztop & Ali Erol

Kaos GL Derne�i

Gazi Mustafa Kemal Bulvar�, 29/12, Kat:6, Demirtepe/K�z�lay - Ankara

Tel: 0312 230 0358

Faks: 0312 230 6277

Ali Erol kaosgl@kaosgl.org

Nevin �ztop nevin@kaosgl.org