Nedir?

Uluslararas� Homofobi Kar��t� Bulu�ma Nedir?

Uluslararas� Homofobi Kar��t� Bulu�ma, Kaos GL taraf�ndan koordine edilen ve 2006'dan beri her y�l, 17 May�s Haftas�nda homofobi ve transfobiye kar�� �rg�tlenen uluslararas� bir etkinliktir.

Ayr�mc�l��a kar�� Lezbiyen, Gey, Biseks�el, Travesti ve Transeks�el (LGBT) bireylerin insan haklar�n�n geli�tirilmesi y�n�nde sosyal, k�lt�rel ve akademik alanlarda etkinlikler d�zenleyen Kaos GL Derne�i, bu etkinlik ile T�rkiye'de LGBT bireylere y�nelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve g�r�n�rl���n�n sa�lanmas�na zemin yaratmay� ama�lamaktad�r.

Uluslararas� Homofobi Kar��tl��� G�n� olan 17 May�s tarihi ise Cinsiyet Kimli�i ve Cinsel Y�nelimlerle ilgili t�m fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma g�n�d�r.

LGBT'lerin sorunlar�n� ve homofobiyi tart��mak, e�cinsel ve heteroseks�el birlikte �zg�rle�mek isteyen herkesin kat�labildi�i Uluslararas� Homofobi Kar��t� Bulu�ma, ayr�mc�l��a kar�� m�cadelede �r�len a�lar�n sonucunda bug�n Ankara s�n�rlar�n� a�arak T�rkiye'nin d�rt bir taraf�ndaki �ehirlere yay�ld�.

Bulu�ma, "Homofobi ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��" ile tamamlan�r.

K�nye

Bulu�ma Komitesi

Ali Erol

(tel: 0 312 230 03 58 dahili: 12)

kaosgl@kaosgl.org

Ezgi Ko�ak

ezgi.kocak@kaosgl.org

Medya ve Web

web@kaosgl.org