G�ncel

Mu�la'da Eksikli�in Diyalekti�i ve Gezi Konu�uldu

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yerel ayaklar� olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar 17 Nisan'da Mu�la'dayd�.

28 Nisan 2014 Devam�

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n Dokuzuncusu Yakla��yor

Kaos GL'nin 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� G�n vesilesiyle d�zenledi�i Bulu�ma'n�n (HKB) bu y�l dokuzuncusu ger�ekle�ecek.

24 Nisan 2014 Devam�

Homofobik Nefretten Mardin'de Lin� �a�r�s�!

18 Nisan 2014 Devam�

Homofobi Kar��tlar� Yalova'da Bulu�tu

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda �ar�amba g�n� Yalova �niversitesi Meslek Y�ksek Okulu'nda "LGBT'ler ve Sosyal Hizmet" ba�l�kl� bir etkinlik d�zenlendi.

14 Nisan 2014 Devam�

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Mu�la'da

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yerel ayaklar� olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar 17 Nisan'da Mu�la'da yap�lacak.

8 Nisan 2014 Devam�

Homofobiye Kar�� B�lgesel A� 5. Kez Ankara'da Topland�

Kaos GL'nin y�r�tt��� Homofobiye Kar�� B�lgesel A�'�n 5. bulu�mas� 11-14 Mart tarihleri aras�nda Ankara'da yap�ld�.

15 Mart 2014 Devam�

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Nazilli ve Ayd�n'da

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar TOG Nazilli ve TOG Ayd�n'�n ev sahipli�inde Nazilli ve Ayd�n'da idi.

7 Mart 2014 Devam�

Homofobi Kar��tlar� Antalya'da Bulu�tu

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Cuma g�n� Antalya'da "Sosyal Gerontoloji Ayr�mc�l�k Kar��t� Sosyal Hizmet" ba�l�kl� bir etkinlik d�zenlendi.

3 Mart 2014 Devam�

Sakarya'da Homofobi ve Transfobi Paneli D�zenlendi

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar'�n Sakarya aya�� ger�ekle�ti. �lgi ve kat�l�m�n yo�un oldu�u panelde "hastal�k, su� ve g�nah" s�ylemlerinin yan�s�ra, yerel se�imlerde HDP'nin LGBT� politikas� da konu�uldu.

3 Mart 2014 Devam�

Homofobi Kar��tlar� Bal�kesir'de Gezi Direni�ini Tart��t�

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar'�n Bal�kesir aya��nda Gezi direni�i ve LGBT� (lezbiyen, gey, biseks�el, trans ve interseks) m�cadelesi tart���ld�.

22 �ubat 2014 Devam�

Homofobi Kar��tlar� �anakkale'de Bulu�tu

�anakkale'de Kaos GL Derne�i, �anakkale Ba��ms�z Kad�n Kolektifi (�ABA), Ece Ayhan Sivil Giri�imi (EASG) ve Pan G�rsel K�lt�r Derne�i'nin i�birli�iyle Pazar g�n� Pan G�rsel K�lt�r Derne�i'nde "Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�ma" d�zenlendi.

20 �ubat 2014 Devam�

Edirne'de Homofobi Kar��t� Bulu�ma

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar'�n Edirne aya��nda Evren E. �akmak bulu�malar�n tarih�esini aktar�rken, Y�ld�z Tar ise e�itimde heteronormativite �zerine konu�tu.

20 �ubat 2014 Devam�

Homofobi Kar��tlar� Malatya'da Bulu�tu

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Kaos GL Derne�i ve Malatya Homofobi ve Transfobi Kar��t� Gen�lik �nisiyatifi i�birli�inde Bar�� ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Halklar�n Demokratik Partisi'nin (HDP) konferans salonunda panel ger�ekle�tirildi.

16 �ubat 2014 Devam�

Kuzey K�br�s'ta Homofobi Kar��t� Bulu�ma

Kaos GL, Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Kuzey K�br�s'ta yerel �rg�tler, sendikac�lar ve ��renciler ile bulu�tu.

13 Ocak 2014 Devam�

Homofobi Kar��tlar� Eski�ehir'de Bulu�tu

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yerel ayaklar� kapsam�nda Eski�ehir E�itim-Sen Kad�n Komisyonu ve MorEl LGBT olu�umu ile Eski�ehir'de bir etkinlik d�zenlendik.

7 Ocak 2014 Devam�