Ar�iv - 2014 - 24/04/2014

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n Dokuzuncusu Yakla��yor

Kaos GL’nin 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün vesilesiyle düzenledi�i Bulu�ma’n�n (HKB) bu y�l dokuzuncusu gerçekle�ecek.

Her y�l 17 May�s haftas�nda düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) bu y�l 18 May�s Pazar günü Ankara’da yap�lacak “Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü�” ile sona erecek.

 

Cinsiyet Kimli�i ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma günü olan 17 May�s etkinliklerinde bu y�l “politik bariyerler” tart���lacak.

Hak ve Özgürlüklerin Politik Bariyerleri

“Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü�” ile tamamlanacak olan 9. Bulu�ma’n�n merkezi etkinlikleri, 17-18 May�s’ta Ankara’da gerçekle�ecek. Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Aziz Köklü Salonu’nda yap�lacak etkinliklerde �ngilizce-Türkçe simültane çeviri olacak. Cebeci Kampüsündeki salon herkesin kat�l�m�na aç�k olup ö�renci olmak gerekmiyor.

 

Bu y�l�n temas� “LGBT�’lerin hak ve özgürlüklere eri�iminde önlerine ç�kan politik bariyerler: aile, geleneksel de�erler söylemi, patriarka, din, muhafazakârl�k, milliyetçilik…” olarak belirlendi.

 

Bu y�l Uluslararas� Homofobi ve Transfobi Kar��t� Gün’ün (IDAHO) küresel temas�n�n “ifade özgürlü�ü” olmas�ndan kaynakl� LGBT�’lerin hak ve özgürlüklere eri�iminde önlerine ç�kan politik bariyerler ve bunlar�n iç içe geçti�i pek çok politik ve sosyo-kültürel durum, ifade özgürlü�ü perspektifinden tart���lacak.

 

�fade özgürlü�ü temas�, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve �nterseks’lerin kimliklerini in�a edebilme, in�a sürecinde bilgi ve kaynaklara eri�ebilme ve siyasi bir özne olarak gündelik hayat içerisinde de kimli�i eyleyebilme üzerinden masaya yat�r�lacak.

 

Kaos GL, 9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’ya Ça�r�yor! 

Homofobi ve Transfobiye kar�� mücadele yürüten Kaos GL, her y�l 17 May�s Haftas�nda düzenledi�i Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda e�cinsel ve heteroseksüel birlikte özgürle�mek isteyen herkesi, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’ya ça��r�yor. 

Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü� 18 May�s’ta!

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 2008 y�l�ndan bu yana “yürüyü�” ile tamamlan�yor. “Homofobi ve Transfobi Kar��t� Yürüyü�” bu y�l 18 May�s Pazar günü yap�lacak.

 

Gökku�a�� bayra��n�n alt�nda gerçekle�ecek yürüyü� LGBT�’lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürle�ece�i bir dünya için homofobi, transfobi ve nefrete kar�� yap�l�yor.

 

�leti�im için:

bilgi@kaosgldernegi.org ya da ezgi.kocak@kaosgl.org