Ar�iv - 2014 - 03/03/2014

Sakarya'da Homofobi ve Transfobi Paneli D�zenlendi

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar’�n Sakarya aya�� gerçekle�ti. �lgi ve kat�l�m�n yo�un oldu�u panelde “hastal�k, suç ve günah” söylemlerinin yan�s�ra, yerel seçimlerde HDP’nin LGBT� politikas� da konu�uldu.

Sakarya’da Kaos GL ve Halklar�n Demokratik Partisi (HDP) Kaos GL editörü Y�ld�z Tar, HDP Beyo�lu E�ba�kan� LGBT� (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) aktivisti Levent Pi�kin, IMC TV muhabiri trans aktivist Michelle Demishevich ve HDP Sakarya Belediye E�ba�kan Aday� Avukat Harika Günay Karata�’�n kat�l�m�yla homofobi ve transfobiye kar�� panel düzenledi.

 

�lginin ve kat�l�m�n yüksek oldu�u panel Sakarya Barosu’nda 28 �ubat tarihinde gerçekle�tirildi. Panelde ilk olarak söz alan Y�ld�z Tar, cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i kavramlar�n� anlatt�. LGBT� olu�lara dönük “hastal�k, suç ve günah” söylemlerinin tarihsel arka plan�n� da aktaran Tar, “Bahsetti�imiz mesele bireysel bir sevme ya da sevmeme meselesi de�il. Tek makul, makbul ve do�al cinsel yönelimin heteroseksüellik oldu�u ikili cinsiyet rejimi bütün bir toplumu, kültürü, siyaseti �ekillendiren bir bask� mekanizmas�d�r” dedi.

 

Ard�ndan söz alan Levent Pi�kin ise HDP’nin yerel seçimlerde LGBT� politikas�n� aktard�. Adayl�klar�n önemli oldu�unu ancak esas önemli olan�n topyekun bir de�i�im oldu�unu belirten Pi�kin, “Seçim bildirgesinde LGBT�’lerin taleplerine yer vermenin yan� s�ra bütün adaylar�m�zla homofobi ve transfobi e�itimi gerçekle�tiriyoruz. Ayn� �ekilde aday olman�n ön ko�ullar� aras�nda homofobi ve transfobi suçu i�lememi� olmak var” �eklinde konu�tu.

Michelle Demishevich de transfobinin çok yayg�n bir �ekilde translar�n hayat�n� zorla�t�rd���n� hat�rlatt�. Ula��m, sa�l�k, e�itim gibi temel haklardan bile yoksun olduklar�n� vurgulad�. Demishevich �öyle konu�tu: “En basitinden ben her gün metrobüste en az 5 kad�n, 20 erke�in bak��lar�na, tacizlerine, laflar�na maruz kalarak i�ime gidebiliyorum.”

 

Panel Harika Günay Karata�’�n nefret cinayetlerinde hukuki prosedürü anlatmas�yla devam etti. Karata�, nefret cinayetlerinde katillere “haks�z tahrik indirimi” uygulanmas�n� hat�rlatarak, “�nsan haklar�ndan, özellikle de LGBT�’lerin insan haklar�ndan bahsederken olmas� gereken ile olan aras�ndaki muazzam uçurumdan bahsetmek zorunda kal�yoruz” ifadelerini kulland�.

Panel soru-cevap k�sm� ile devam etti.


Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.