Ar�iv - 2014 - 28/04/2014

Mu�la'da Eksikli�in Diyalekti�i ve Gezi Konu�uldu

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar� olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar 17 Nisan’da Mu�la’dayd�.

 

Mu�la S�tk� Koçman Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nün ev sahipli�inde Mu�la’ya 4. kez giden bulu�ma iki oturum halinde gerçekle�ti.

 

�lk oturumda Kaos GL Derne�inden Melahat Deniz S�k Sorulan Sorular atölyesi yapt�. Salondan daha çok sa�l�k alan�na ili�kin sorular�n geldi�i atölyede ö�renciler d���nda kat�l�mc�lar da yer ald�.

 

�kinci oturumda ise Adnan Menderes Üniversitesi T�p Fakültesi’nden Doç Dr. Osman Elbek ve Kaos GL Derne�inden Evren E. Çakmak konu�tu. Kaos GL Dan��ma Kurulu üyesi Elbek “Eksikli�in Diyalekti�i ve Gezi” ba�l�kl� sunumunda sistem içinde hayat�m�z�n her alan�nda i�leyen otoriteryen mekanizmalar�n çal��ma ve olu�ma süreçlerine de�indi. Norm ve anomali kavramlar�n�n nas�l i�letildi�ini de anlatan Elbek, sistemin d���na ç�kma ve parças� olma, sistemle benze�me süreçlerinden bahsetti.

 

Osman Elbek’in sunumunun ard�ndan konu�an Çakmak ise bu otoriteryen mekanizmalar ile mücadelenin yollar�n� ve bu yol aray��lar�n�n Türkiye’deki k�sa hikâyesini aktard�. “Türkiye’de Yeni Toplumsal Hareketlerin Serüveni” ba�l�kl� sunumunda Gezi sürecinin dayand��� toplumsal geçmi�ten bahsetti.

 

Yakla��k 100 ki�inin kat�ld��� etkinlik sorulan sorular ve tart��malar ile devam etti.

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.