Ar�iv - 2014 - 13/01/2014

Kuzey K�br�s'ta Homofobi Kar��t� Bulu�ma

Kaos GL, Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Kuzey K�br�s’ta yerel örgütler, sendikac�lar ve ö�renciler ile bulu�tu.

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Kuzey K�br�s’ta gerçekle�en etkinli�in ilki 7 Ocak’ta Lefko�a’da yap�ld�.

K�br�s Türk Ö�retmenler Sendikas� (KTÖS) Toplumsal Cinsiyet E�itli�i Komitesi’nin ev sahipli�indeki bulu�mada Kaos GL temsilcileri ile sendikal� ö�retmenler bir araya geldi. Etkinlikte LGBT Haklar� üzerine k�sa bir aç�l��tan sonra e�itimciler ve Kaos GL üyeleri Türkiye ve K�br�s’ta sendikal mücadele pratiklerini payla�t�lar.

 

Lefko�a’da günün ikinci etkinli�i ise 1984 Cafe’de gerçekle�ti. Kaos GL üyeleri Kuir K�br�s Derne�i ve YKP-Fem aktivistleri “Heteroseksizm Kar��t� Hareketin Gelece�i” ba�l�kl� söyle�ide bir araya geldiler.

ODTÜ Kuzey K�br�s Kampüsünde Bulu�ma

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar kapsam�nda gerçekle�en etkinlikler 8 Ocak Per�embe günü devam etti.

De�i�im ve Toplumsal Fark�ndal�k Toplulu�u’nun ev sahipli�inde ODTÜ Kuzey K�br�s Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekle�en etkinli�i 200 ki�i izledi. “Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Seyri” ba�l�kl� panelde Ali Erol konu�mac�yd�.