Ar�iv - 2014 - 07/03/2014

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Nazilli ve Ayd�n'da

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar TOG Nazilli ve TOG Ayd�n’�n ev sahipli�inde Nazilli ve Ayd�n’da idi.

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar� olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Ayd�n ve Nazilli’de 26 �ubat günü etkinlikler düzenlendi. Kaos GL Derne�inden Seçin Tuncel ve Evren E. Çakmak’�n konu�mac� oldu�u etkinli�e Ayd�n’da Toplum Gönüllüleri Vakf� (TOG) Ayd�n, Nazilli’de ise TOG Nazilli ev sahipli�i yapt�. Samsun ve Edirne etkinlikleri ile de birlikte TOG yerelleri bu y�l dört bulu�maya ev sahipli�i yapt�.

 

Yunus Emre Park�nda gerçekle�en Nazilli etkinli�i saat 14.00’da ba�lad�. Kaos GL ekibinin atölye düzenledi�i etkinlikte kat�l�mc�lar�n sorular� da yan�tland�. Yakla��k 30 ki�inin kat�ld��� atölye iki saat sürdü.

 

Nazilli’den sonra saat 18.00’da Ayd�n’a geçen Bulu�ma yer probleminden dolay� buradaki etkinli�ini bir ev sohbeti olarak gerçekle�tirdi. Ayd�n’da bu tarz etkinlikler için kap�lar�n� açan hiçbir yer bulunmamas� üzerine TOG gönüllüleri evlerini açt�.

 

Toplant�da yerelin sorunlar� ve kullan�labilecek strateji ve araçlar konu�uldu. TOG Ayd�n ile Kaos GL önümüzdeki y�l daha büyük bir etkinlik düzenlemeyi planl�yor.

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.