Ar�iv - 2014 - 15/03/2014

Homofobiye Kar�� B�lgesel A� 5. Kez Ankara'da Topland�

Kaos GL’nin yürüttü�ü Homofobiye Kar�� Bölgesel A�’�n 5. bulu�mas� 11-14 Mart tarihleri aras�nda Ankara’da yap�ld�.

 

Balkanlar’dan Güney Kafkasya’ya, Orta Do�u’dan Kuzey Afrika’ya 14 ülkeden LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) örgütleri temsilcileri ve aktivistlerinin kat�ld��� bulu�man�n bu y�lki temas� “güvenlik” oldu.

 

Urgent Action Fund ve Frontline Defenders’�n destekleriyle düzenlenen güvenlik e�itimlerinde ki�isel ve örgütsel güvenlik ile dijital güvenlik ele al�nd�. Sürdürülebilir bir aktivizm için insan haklar� savunucular�n�n sa�l��� ve güvenli�inin yan� s�ra dijital aktivizm yaparken göz önünde bulundurulmas� gereken önlemler ile �ifre ve bilgi güvenli�i de e�itimlerin ana ba�l�klar� aras�ndayd�.

 

Bölgesel A�’�n 5. bulu�mas�nda güvenlik e�itimlerinin yan� s�ra a��n üyelik politikas�, medya stratejisi ve genel koordinasyon konu�uldu.

 

Kat�l�mc�lar ayr�ca polisin att��� gaz kapsülü sonucu ba��ndan yaralanan ve bulu�man�n ilk günü hayat�n� kaybeden Berkin Elvan’� anarak polis �iddetine hay�r dediler.