Ar�iv - 2014 - 18/04/2014

Homofobik Nefretten Mardin'de Lin� �a�r�s�!

Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarl�k Bölümü yüksek lisans dersinde “Queer ve Mimarl�k” kapsam�nda yap�lacak söyle�i kampüs d���ndan gelen tehditler sonucu iptal edildi.

 

Akademiye Yönelik Homofobik Nefret!

Kaos GL Derne�i kurucusu Ali Erol ile Kaos GL Dan��ma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selçuk Candansayar’�n dün kat�lmas� beklenen etkinlik, Çar�amba günü �lke Haber Ajans�’nda ç�kan “Mardin Artuklu Üniversitesi ne yapmaya çal���yor?” ba�l�kl� haberin ard�ndan Rektörlük taraf�ndan iptal edildi.

 

Etkinli�i “ahlâks�z” olarak nitelendiren haberde Mardin DOST Der’in “bu i�renç paneli en sert bir �ekilde k�n�yoruz” aç�klamas�na yer verildi.  

 

“Üniversitede �fade Özgürlü�ünün Önündeki Engeller Kald�r�lmal�”

Dersi yürüten Yrd. Doç. Dr. Levent �entürk, yap�lan homofobik nefret saikli haberin dersi hedef göstererek iptal karar�na yol açt���n� belirtti. kaosGL.org’a konu�an �entürk, söyle�inin yap�lmas� gereken saatte Mimarl�k Bölümü ö�rencileri ve ö�retim görevlileri ile birlikte bir forum düzenlediklerini anlatt�:

 

“Dersin iptal edilmesi karar� hem ö�rencilerde, hem de ö�retim görevlilerinde büyük bir tepki do�urdu. Üniversitede ifade özgürlü�ünün önündeki engellerin kald�r�lmas� gerekiyor.”

 

Homofobik Nefretten Linç Ça�r�s�!

Ancak medyadaki nefret söylemi, söyle�inin iptal edilmesiyle sona ermedi. dogruhaber.com’da M. Müfit Yaray imzas�yla dün yay�nlanan “�ptal Yetmez, Bu Ahlaks�zlar Mardin’den Gitmeli” ba�l�kl� yaz�yla �entürk’ün ki�ili�ine yönelik sald�r�larda bulunuldu. �entürk’ü “sap�k” olarak adland�ran yaz�da, Mardinliler �entürk’ü �ehri terk etmeye zorlanmas� yönünde k��k�rt�l�yor.  

 

“Ders �çerikleri Esnaf�n ‘Duyarl�l�klar�na’ Göre mi �ekillenecek?!”

Kaos GL’nin düzenledi�i Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda düzenlenecek etkinli�in iptal edilmesine Kaos GL’den Ali Erol da tepki verdi: “Bir ö�retim görevlisinin dersindeki bir konudan hareketle ilgili oldu�unu dü�ündü�ü bir uzmanla ilgili alanda çal��an bir derne�in temsilcisini ça��rma inisiyatifine bile müsaade edilmiyor. Ders içerikleri esnaf�n ‘duyarl�l�klar�na’ göre mi �ekillenecek?!”

 

Ders kapsam�nda yap�lacak söyle�inin iptali üzerine Mimarl�k Fakültesi ö�retim üyelerinin ve E�itim-Sen Mardin �ubesi’nin aç�klama yapmas� bekleniyor. Dersi yürüten �entürk ise hakk�nda ç�kan nefret haberlerine ili�kin suç duyurusunda bulunacak.