Ar�iv - 2014 - 14/04/2014

Homofobi Kar��tlar� Yalova'da Bulu�tu

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Çar�amba günü Yalova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda “LGBT’ler ve Sosyal Hizmet” ba�l�kl� bir etkinlik düzenlendi.

 

Sosyal Hizmet Bölümü’nün ev sahipli�inde gerçekle�en etkinli�e Kaos GL Derne�i’nden Melahat Deniz ve sosyal hizmet uzman� Esra Aynac� konu�mac� olarak kat�ld�.

 

Yüz elli ki�iyi a�k�n ö�renci ve akademisyenin kat�ld� etkinli�in ilk bölümünde cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i kavramlar� ile LGBT haklar� konu�uldu ve s�kça sorulan sorular atölyesi gerçekle�tirildi.

 

Ard�ndan Esra Aynac� sunumunda LGBT’lerin sosyal hizmetlere eri�iminin önündeki engellerden bahsederken, heteronormatif olmayan, e�it ve insan haklar�na duyarl� bir sosyal hizmet sunman�n önemini vurgulad�.

 

Ö�retim görevlisi Polat Alpman’�n da tart��malara katk� sunmas� ve sosyal hizmet uzmanlar�n�n bilinç, tutum ve davran��lar�n�n meslek eti�i aç�s�ndan da önemini dikkat çekmesinin ard�ndan gelen sorular yan�tland�, hep birlikte tart���ld�.

 

Bulu�man�n sonunda kat�l�mc�lara Kaos GL Derne�i’nin s�kça sorulan sorular, sosyal hizmet, hukuk ve e�itim bro�ürleri da��t�ld�. 

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i, Rainbow Solidarite ve SIDA taraf�ndan desteklenmektedir.