Ar�iv - 2014 - 16/02/2014

Homofobi Kar��tlar� Malatya'da Bulu�tu

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar’�n Malatya aya��nda konu�an Ali Erol “hastal�k, suç ve günah” söylemlerinin tarihsel boyutlar�n� aktar�rken; Y�ld�z Tar “Hakikat büyük laflarda de�il, gündelik hayat�n kendisinde sakl�” dedi.

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Kaos GL Derne�i ve Malatya Homofobi ve Transfobi Kar��t� Gençlik �nisiyatifi i�birli�inde Bar�� ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Halklar�n Demokratik Partisi’nin (HDP) konferans salonunda panel gerçekle�tirildi.

 

Kaos GL Derne�i’nden Ali Erol ve Y�ld�z Tar’�n konu�mac� oldu�u panelde LGBT� (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) kimliklere dönük “hastal�k, suç ve günah” söylemlerinin yan�s�ra birlikte mücadelenin yollar� da tart���ld�.

 

�lk olarak söz alan Ali Erol, farkl� ayr�mc�l�klara u�rayan ba�ka kesimlerin hayatlar� ile temas noktalar� üzerinden bir mücadele örmeye çal��t�klar�n� belirtti. Erol sözlerine �öyle devam etti: “20 y�l önce hayat�n içinde oldu�umuz mekanlarda yan yana geldi�imiz halde birbirimizden haberdar de�ildik. Kendimizi ifade edebilece�imiz alanlar çok az ve s�n�rl�yd�” dedi.

 

Erol konu�mas�n�n devam�nda e�cinselli�e dönük “hastal�k, suç ve günah” söylemlerinin tarihsel arkaplan�n� aktard�; bu söylemlerin iktidar olgusuyla ili�kisi üzerine konu�tu.

 

Y�ld�z Tar ise, toplumsal normlar�n �ekilleni� biçimleri üzerinden ezilenlerin dayan��arak örecekleri mücadelenin önemine de�indi. Gündelik ya�am deneyimleri üzerinden �ekillenmeyen ve gündelik sorunlara çözümler üretmeyen politika tarz�n� ele�tiren Tar, “Hakikat büyük laflarda de�il; soka�a ç�kt���nda Kabahatler Kanunu’ndan ceza yiyen trans kad�nlar�n hayatlar�nda sakl�d�r” dedi.

 

Tar konu�mas�n�n devam�nda Mersin 7 Renk LGBT Derne�i’nin kurulu� hikayesini de anlatarak, “Malatya’da ve ba�ka birçok yerdeki LGBT örgütlenmeleri gündelik hayat�n hakikatiyle ili�kilendi�i oranda çok h�zl� bir �ekilde geli�me potansiyeline sahip” dedi.

 

Panel kat�l�mc�lar�n sorular�n�n cevaplanmas� ile devam etti.

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.