Ar�iv - 2014 - 07/01/2014

Homofobi Kar��tlar� Eski�ehir'de Bulu�tu

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar� kapsam�nda Eski�ehir E�itim-Sen Kad�n Komisyonu ve MorEl  LGBT olu�umu ile Eski�ehir’de bir etkinlik düzenlendik.

 

Trans Dan��ma Merkezi Derne�i üyeleri ve �stanbul E�itim-Sen 3 No’lu �ube üyeleri haftasonu gerçekle�en etkinli�e konuk oldular.

 

E�itimde LGBT� Olmak 

Cumartesi günü  “Okulda Trans Var” belgesel gösterimi ve belgeseli haz�rlayan, Trans Dan��ma Merkezi Derne�i (T-Der)’den Bar�� Sulu ve Aras Güngör ile söyle�i yap�ld�. Bu söyle�iye 20 e�itimci kat�ld�.

 

Pazar günü  ise “LGBT� (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) Ö�renciler ve Okulda Ya�ad�klar� Sorunlar” ba�l�kl� bir panel düzenlendi. Ay�e Panu� (�stanbul E�itim Sen 3 No’lu �ube, Kaos GL Sendikal Çal��malar Grubu), Remzi Altunpolat (Kaos GL) ve Yasemin �afak’�n (Kaos GL E�itim Komisyonu) konu�mac� olarak kat�ld��� paneli yakla��k 30 e�itimci izledi.

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.