Ar�iv - 2014 - 20/02/2014

Homofobi Kar��tlar� �anakkale'de Bulu�tu

Çanakkale’de Kaos GL Derne�i, Çanakkale Ba��ms�z Kad�n Kolektifi (ÇABA), Ece Ayhan Sivil Giri�imi (EASG) ve Pan Görsel Kültür Derne�i’nin i�birli�iyle Pazar günü Pan Görsel Kültür Derne�i’nde "Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�ma" düzenlendi.

 

Ece Ayhan Sivil Giri�imi’nden Semra Canbulat’�n moderatörlü�ünde gerçekle�en bulu�maya Kaos GL Derne�inden Seçin Tuncel ve Remzi Altunpolat, �stanbul Sosyalist Feminist Kolektif’ten de Ay�e Panu� kat�ld�. Yüze yak�n ki�iyi Pan Görsel’de bulu�turan etkinlik konu�mac�lar�n sunumlar�n�n ard�ndan soru cevap bölümüyle devam ederek yakla��k iki buçuk saat  sürdü.

 

LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans)  kavramlar�, cinsel yönelimler ile LGBT’lere yönelik ayr�mc� ideolojileri LGBT hareketinin tarihsel süreci içinde anlatan Remzi Altunpolat LGBT derken bir cinsel çe�itlili�i ve ço�ullu�u kastettiklerini, terimin lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve trans olarak an�lan egemen ideolojinin d���ndaki cinsel yönelimleri, grup ve kimlikleri kapsayan bir kavram oldu�unu belirtti.

 

Hastal�k De�il Cinsel Yönelim

Kendi cinsinden olanlara duygusal ve cinsel yönelim içinde bulunan kad�n ve erke�e e�cinsel dendi�ini, kad�n e�cinsel için lezbiyen, erkek e�cinsel için gey ifadesinin kullan�ld���n� belirten Altunpolat, tarih boyunca e�cinselli�in hemen hemen bütün toplumlarda var oldu�unu, e�cinselli�in bir hastal�k de�il cinsel yönelimlerden biri oldu�unu söyledi. Altunpolat, heteroseksüelli�i normal ve tek cinsel yönelim olarak gören; bir zorunluluk olarak dayatan heteroseksizmin bir nevi �rkç�l�k oldu�unu, normal kavram�n� sorgulamam�z gerekti�ini, LGBT’lerin yerle�ik kad�n erkek rollerine uymamalar� nedeniyle fiziksel, duygusal ve psikolojik sald�r�lara maruz kald�klar�n�, nefret cinayetleriyle ya�ama haklar�n�n ellerinden al�nd���n� belirtti.

Homofobi kavram�n�n e�cinsellere yönelik ayr�mc�, olumsuz, korkulu ya da nefret dolu tutum ve davran��lar� ifade etti�ini söyleyen Altunpolat heteroseksist ideolojinin heteroseksüel olmayan ki�ilerin kimliklerinin yok edilmesini ya da gizli kalmas�n� dayatt���n�n alt�n� çizdi. Altunpolat ayr�ca dünyada ve Türkiye’de LGBT hareketinin tarihini özetleyerek toplumun cinsel kimli�i gizleyerek ya�amay� problem etmedi�ini ancak LGBT’lerin kamusal alanda e�it olmay�, tan�nmay�, görünür olmay� talep etmesini problem etti�ini belirtti.

 

Yerelde Küçük de Olsa Bir Fark�ndal�k Yaratmak önemli

Kaos GL Derne�inden Seçin Tuncel Kaos GL’nin 1994 y�l�nda Türkiyeli e�cinsellerin maruz kald�klar� ayr�mc�l��a kar�� mücadele etmek ve kendi sözlerini söylemek için ç�kard�klar� bir dergi çevresinde örgütlenen bir yap� oldu�unu belirterek 2005 y�l�nda resmi olarak dernekle�ti�ini, e�itim, çal��ma ya�am�, sendika, akademi, sa�l�k, medya, hukuk... gibi alanlarda çal��malar yürüttü�ünü belirtti.

 

Türkiye’de LGBT’lere yönelik ayr�mc�l���n tart���lmas�na ve görünürlü�ünün sa�lanmas�na zemin yaratmay� amaçlad�klar�n� belirten Tuncel, yerellerde insan haklar� örgütleri, sendikalar, inisiyatifler, aktivistler, e�itimciler ya da konuya duyarl� insanlarla homofobi kar��t� bulu�malar� örgütlediklerini, ya�ad���m�z her �ehirde homofobiye dair küçük bir fark�ndal�k yaratman�n çok önemli oldu�unu ifade etti.

 

�stanbul Sosyalist Feminist Kolektif’ten Ay�e Panu�, feminizm ve LGBT hareketinin ili�kisini de�erlendirdi�i konu�mas�nda heteroseksizm ve patriyarkan�n kime hizmet etti�i ve bu sistemin kendini yüzy�llard�r nas�l devam ettirdi�i sorular�n�n önemli oldu�unu söyledi. Ataerkil sisteme ve heteroseksizmin dayatt��� ikili cinsiyet rejimine kar�� hem feministlerin hem de LGBT’lerin mücadele ettiklerini belirten Panu�, tarihsel olarak kad�nlar�n ataerkiye kar�� ba�lang�çta heteroseksist bir mücadele yürüttü�ünü ancak LGBT hareketinin geli�mesiyle heteronormativiteye kar�� da bir mücadele biçimi geli�tirdiklerini ifade etti. Aile kurumuyla toplumu �ekillendiren ataerkil sistemin heteroseksist bir anlay��la gündelik ya�am� kurdu�unu, özellikle e�itim alan�ndaki ayr�mc� bilgi, tutum ve davran��larla homofobik anlay��� yeniden üretti�ini söyleyen Ay�e Panu� feminist mücadeleyle LGBT’lerin yürüttü�ü mücadelenin ittifak halinde oldu�unu belirtti.

 

Çanakkale’de Homofobi Kar��t� Bir �nisiyatif �çin �lk Ad�mlar

Soru-cevap �eklinde devam eden homofobi kar��t� bulu�mada kat�l�mc�lar kendi deneyimlerinden, ya�ad�klar� sorunlardan bahsetti. Bulu�man�n moderatörü Semra Canbulat ise homofobinin toplumsal olarak beslenen cinsiyetçi bir politik tutum oldu�unu belirterek LGBT’lere yönelik a��r insan haklar� ihlallerine ve nefret cinayetlerine son verebilmek için Çanakkale’de de homofobi kar��t� bir inisiyatifin kurulmas�n�n önemine de�indi. Bulu�man�n Çanakkale ölçe�inde bu kadar kalabal�k olmas�n� umut verici buldu�unu söyleyen Canbulat, önümüzdeki y�l Kaos GL Derne�i ile daha geni� bir kat�l�mla daha farkl� etkinliklerle homofobi kar��t� yerel bulu�malar� örgütleyecek bir etkile�imin ve enerjinin olu�tu�unu ifade etti. 

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.