Ar�iv - 2014 - 22/02/2014

Homofobi Kar��tlar� Bal�kesir'de Gezi Direni�ini Tart��t�

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar’�n Bal�kesir aya��nda Gezi direni�i ve LGBT� (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) mücadelesi tart���ld�.

Kaos GL’nin düzenledi�i 9. Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar’�n Bal�kesir aya�� Ada Kafe’de gerçekle�tirildi. Kaos GL Derne�i’nden Y�ld�z Tar ve Evren E. Çakmak’�n konu�mac� oldu�u etkinlikte �stanbul, Ankara ve Bal�kesir deneyimleri üzerinden Gezi direni�i konu�uldu.

 

LGBT� hareketinin Gezi direni�i ile ortaya ç�kt��� gibi bir alg�n�n oldu�unu belirten Y�ld�z Tar, LGBT� mücadelesinin 20 y�l�n� hat�rlatt� ve ekledi: “Sürekli Gezi direni�inin LGBT�’lere ne katt��� konu�uluyor. Bu çok yanl�� bir tarz. LGBT�’ler �stanbul’da direni�in temel öznelerindendi. Ayn� �ekilde Gezi’deki yeni dil denen dil bana hiç yeni gelmedi. O dil y�llard�r LGBT� mücadelesinin dili.”

 

Tar, Gezi direni�i ile nas�l bir dünya hayal ettiklerinin somutla�t���n� belirterek, “Gezi komünü süresince sürekli tart��t�k. Ve her tart��mam�z anlamaya ve anlatmaya dönüktü. Homofobik oldu�unu varsayd���m�z taraftar gruplar� ibne kelimesini küfür olarak kullanmay� b�rakt�” dedi.

 

Evren Çakmak ise, 1980 sonras� ortaya ç�kan yeni toplumsal hareketlerin temel özelli�inin yatayl�k oldu�unu belirtti. Atina’daki forum deneyiminin o zamanlar hayal gibi geldi�ini hat�rlatan Çakmak, “LGBT� hareketi, feminist hareket gibi anti-otoriter hareketler yatayl��� esas alarak asl�nda bu forumlar�n öncelleri oldular. Biz de Gezi’de bunu gördük” �eklinde konu�tu.

 

Bal�kesir’den homofobi kar��tlar� ise Bal�kesir’de Gezi direni�i sürecinin �stanbul ve Ankara’ya göre çok farkl� oldu�unu belirtti.

 

Etkinlik gerçekle�tirilen forum ile devam etti. 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.