Ar�iv - 2014 - 03/03/2014

Homofobi Kar��tlar� Antalya'da Bulu�tu

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda Cuma günü Antalya’da “Sosyal Gerontoloji Ayr�mc�l�k Kar��t� Sosyal Hizmet” ba�l�kl� bir etkinlik düzenlendi.

 

Ayd�n Menderes Üniversitesi T�p Fakültesinden Doç. Dr. Osman Elbek ve Hacettepe Sosyal Hizmet Bölümünden Ar�. Gör. Sedat Ya�c�o�lu’nun konu�mac� olarak kat�ld��� etkinli�in ilk bölümünde Kaos GL Derne�i’nden Evren Çakmak ve Seçin Tuncel S�kça Sorulan Sorular Atölyesi gerçekle�tirdi.

 

100’ün  üzerinde ki�inin yer ald��� etkinli�in ilk bölümünde kat�l�mc�lar cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i hakk�nda sormak istedikleri sorular� dernek üyelerine yönelttiler.

 

E�itlik Normun Ötesinde Gerçekle�ebilir
Etkinli�in ikinci bölümünde Osman Elbek, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i yönünden t�bb�n egemen ideolojiyi me�rula�t�ran ve onu bilgi temelinde yeniden üreten uygulamalar�n� ele ald�.

 

Gündelik hayat deneyimleriyle zenginle�tirdi�i konu�man�n ikinci bölümünde ise Elbek, sa�l�k ve sosyal güvenlik alanlar�n�n neoliberal dönü�ümünün yarataca�� sorunlar�, e�itlik ve özgürlük perspektifinden konunun e�cinsellik yönünü de alarak irdeledi. Elbek, konu�mas�n� özcü ve liberal paradigmaya teslim olmadan, normun ötesinde bir özgürlük ve piyasa ötesinde bir e�itlik perspektifini vurgulayarak tamamlad�.

 

Heteroseksist Olmayan Bir Sosyal Hizmet Mümkün

Sedat Ya�c�o�lu ise konu�mas�n� sosyal hizmetin neden heteroseksist olmamas� gerekti�i üzerine in�a etti. Ya�c�o�lu konu�mas�nda devletin sosyal hizmet mekanizmalar�n�n heteroseksizmden ar�nmad��� müddetçe ayr�mc�l��� tekrar nas�l örebildi�ini aktard�. Ya�c�o�lu, LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) hareketinin zaman içinde ördü�ü mekanizmalar�n bu yap�y� dönü�türecek alternatifler de yarataca��n� dü�ündü�ünü söyledi.

 

Foto�raflar: Ecem Y�ld�z ve Ça�atay Özer

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.