Ar�iv - 2014 - 20/02/2014

Edirne'de Homofobi Kar��t� Bulu�ma

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar’�n Edirne aya��nda Evren E. Çakmak bulu�malar�n tarihçesini aktar�rken, Y�ld�z Tar ise e�itimde heteronormativite üzerine konu�tu.

Kaos GL’nin düzenledi�i 9. Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar’�n Edirne aya��, TOG Trakya’n�n ev sahipli�inde Ünisite’de gerçekle�tirildi.

 

Bulu�ma kapsam�nda Bar�� Sulu’nun yönetmenli�ini üstlendi�i “Dikkat Okulda Trans Var” belgesel gösterimi yap�ld�. Gösterimin ard�ndan konu�an Kaos GL Derne�i’nden Evren E. Çakmak, Homofobi Kar��t� Bulu�malar’�n tarihçesini aktard�.

 

Yerellerdeki LGBT� (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) mücadelesinin önemini vurgulayan Çakmak, Edirne’deki bulu�man�n 4. sünü gerçekle�tirdiklerini hat�rlatt�.

 

Ard�ndan söz alan Y�ld�z Tar ise LGBT� kimliklerine dönük “hastal�k, suç ve günah” söylemlerinin tarihçesini aktard�. Cinsel kimliklere dönük bir bask� ve asimilasyon rejimi sürdü�ünü kaydeden Tar �öyle konu�tu: “Sosyal, kültürel, ekonomik... Akl�m�za gelebilecek her alan belirli normlar üzerinden in�a ediliyor. Ve bu normlar birilerinin d��ar�da b�rak�lmas�, bask�lanmas�, ötekile�tirilmesi üzerinden varl�klar�n� sürdürüyor. Heteronormativite dedi�imiz tek makbul cinsel yönelimin heteroseksüellik oldu�u varsay�m� ve ikili cinsiyet rejimi üzerinden bütün bit toplumsal yap�y� �ekillendiriyor.”

 

Güncel e�itim sisteminin de gerek ö�renciler aras�, gerekse ö�renci ö�retmen aras�ndaki ili�kilerle bir zorunlu heteroseksüellik makinas� oldu�unu vurgulayan Tar, “Yine müfredat dedi�imiz �ey LGBT� kimlikleri yok say�yor ve zorunlu heteroseksüelli�i dayat�yor” dedi.

 

Etkinlik kat�l�mc�lar�n sorular�n�n cevaplanmas� ile devam etti.

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.