Ar�iv - 2013 - 06/05/2013

VIII. ULUSLARARASI HOMOFOB� KAR�ITI BULU�MA PROGRAMI

1 May�s, �ar�amba
LGBT Toplumuna Y�nelik �lan Edilmemi� Sava�a da Son!


4 May�s, Cumartesi
22:00 / "Zeki M�ren'i Seviniz!" Partisi

Yer: RedLove Club
Adres: Tunal� Hilmi Caddesi, 106/6, Ankara


6 May�s, Pazartesi
"Kibir"
, Tiyatro Oyunu
Y�neten: Serhat Erekinci
Oyuncular: Umut Bar�� Ta�demir, Mehmet Tekatl� ve An�l K�r
Yer: Eski-Yeni Bar


7 May�s, Sal�
"Medya ve Homofobi"

Yer: Ankara �niversitesi
G�ls�m Depeli, Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi
Emek �ayl�, Hacettepe �niversitesi �leti�im Fak�ltesi


8 May�s, �ar�amba
17:00 / "Medya ve Homofobi"

Yer: Hacettepe �niversitesi, Y�ld�z Amfi, M1 Salonu
Erhan U�ar
Se�in Tuncel
�mer Akp�nar

"Angara Gac�s�", Karma Sergi
ODT� AFT ve ODT� LGBT dayan��mas�yla organize edilen bu sergi, 11 May�s'a kadar s�recektir.


10 May�s, Cuma
17:00 / 4. Geleneksel ODT� Onur Y�r�y���

Bulu�ma noktas�: ODTÜ KKM


11 May�s, Cumartesi
"LGBT M�ltecileri �al��tay�: �hlaller ve �mk�nlar"

Af �rg�t� ve Kaos GL ortakl���yla.


13 May�s, Pazartesi
"Kad�nlar, A�klar, �ark�lar"
, Tiyatro Oyunu
Yazan: ��mil Y�lmaz
Oynayan: Ahmet Melih Y�lmaz
Y�neten: Serdest Vural
"Belki bin y�ld�r buraday�z biz..."


14 May�s, Sal�
"Queer Tahayy�l �zerine"
, Sibel Yard�mc�
Yer: Ankara �niversitesi


15 May�s, �ar�amba
"Erkeklerin Erkeklikle M�cadelesi A��s�ndan �iddet"

"Toplumsal Cinsiyet ve �iddet", Ankara �niversitesi Kad�n �al��malar�
Remzi Altunpolat, Kaos GL
Levent Pi�kin, Rahats�z Erkekler


17 May�s, Cuma
LGBT Toplumu Bar��� Konu�uyor!

Yer: �a�da� Sanatlar Merkezi, Kennedy Caddesi, No: 4, Kavakl�dere

13:30-15:00 / 1. Oturum
Alev �zkazan�, Ankara �niversitesi
Ayhan Bilgen, T�rkiye Bar�� Meclisi �yesi
�dris Baluken, BDP TBMM Grup Ba�kanvekili
Sezgin Tanr�kulu, CHP �nsan Haklar�ndan Sorumlu Genel Ba�kan Yard�mc�s� & TBMM �nsan Haklar�n� �nceleme Komisyonu Ba�kanvekili
Yurdusev �zs�kmenler, Bar�� ��in Kad�n Giri�imi, Diyarbak�r Ba�lar Belediyesi Eski Ba�kan�
Canan Çala�an, KESK Kad�n Sekreteri
Çi�dem Ç�daml�, sendika.org

15:30-17:00 / 2. Oturum
Sel�uk Candansayar, Gazi �niversitesi
Nilg�n Toker K�l�n�, Ege �niversitesi
Devrim Sezer, �zmir Ekonomi �niversitesi
G�l�ah �eydao�lu, �ukurova �niversitesi
Ay�e Devrim Ba�terzi, Mersin �niversitesi
�ahika Y�ksel, CETAD Onur Kurulu �yesi

17:30-19:00 / �fade �zg�rl��� Paneli

Moderat�r: Devrim Sezer, �zmir Ekonomi Üniversitesi
Kerem Alt�parmak, Ankara �niversitesi
�nan Keser, Dicle �niversitesi
Murat �eki�, Uluslararas� Af �rg�t�
Veysel Ok

21:00 / Konser
Babazula
Yer: Nefes Bar, Yeni�ehir


18 May�s, Cumartesi

Yer: �a�da� Sanatlar Merkezi, Kennedy Caddesi, No: 4, Kavakl�dere

10:00 / �al��ma Hayat�
Homofobi ve Transfobi Kar��t� E�itimciler Bulu�uyor!

13:00 - 13:30 / 8. Kad�n Kad�na �yk� Yar��mas� �d�l T�reni


13:30 - 14:30 / Konferans
Esther Benbassa, Ye�iller Partisi (EELV) Senat�r�, Yasa Komitesi Ba�kan Yard�mc�s�, Fransa-T�rkiye Parlamento Dostluk Grubu Ba�kan Yard�mc�s� & Ecole Pratique des Hautes Etudes �niversitesi Profes�r�

15:00 - 16:30 / Konferans
Moderat�r: Sibel Yard�mc�, Mimar Sinan G�zel Sanatlar �niversitesi
Mary Bernstein, Sosyoloji Departman�, Connecticut �niversitesi
"ABD'deki LGBT hareketinin y�r�tt��� evlilik tart��malar�"

Nancy Naples, Kad�n, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik �al��malar� Departman� Direkt�r�, Connecticut �niversitesi
"Cinsel Vatanda�l�k ve �reme Haklar�: Feminist ve Queer Yakla��mlar Aras�nda Diyalog Yaratmak"

17:00 / Film G�sterimi & Y�netmen ile s�yle�i
"Ixe"
Lionel Soukaz, Homoseks�el Kurtulu� Cephesi, Fransa

22:00 / Eurovision Partisi!
Yer: Roxanne Bar
Adres: Konur Sokak, 10/20, K�z�lay


19 May�s, Pazar
Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Y�r�y��!

Saat: 14:00
Bulu�ma Yeri: Kurtulu� Park�, K�br�s Caddesi Kav�a��
Bas�n A��klamas�: Sakarya Meydan�