Ar�iv - 2013 - 25/02/2013

Samsunlu Gen�ler Homofobiye ve Transfobiye Kar�� Bir Aradayd�lar

Kaos GL, 8. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'n�n yerel program� kapsam�nda 23 �ubat Cumartesi günü Samsunlu gençlerle bulu�tu. ��ne Deli�i Gençlik Merkezi’nde gerçekle�en etkinlikte Kaos GL’den Aylime Asl� Demir ve Ömer Akp�nar cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i konular�nda bir atölye gerçekle�tirdiler.

 

“Renkli Çorap Giyiyorum Diye Annem Tedirgin Oluyordu”  

Atölyede gençlere kendi hayatlar�nda ya�ad�klar� bask�lar soruldu�unda bir erkek kat�l�mc� tatilde ailesinin yan�na gitti�inde renkli çoraplar�n�n birden yok oldu�unu; çünkü annesinin endi�e içinde çoraplar�n� att���n� söyledi.

 

Bir kad�n kat�l�mc� ise k�sa saçlar�n�n ve siyah a��rl�kl� giyiminin ailesi içinde ho� kar��lanmad���n�, daha “han�m han�mc�k” olmas�n�n istendi�ini anlatt�.

 

S�kça Sorulan Sorular Atölyesi

Atölyenin soru-cevap k�sm�nda kat�l�mc�lar, e�cinsellik ve din ili�kisi, translar�n cinsel yönelimi, e�cinsellere ili�kin stereotipler ve cinsel yönelimin tercih olup olmad���yla ilgili sorular sordular. Homofobiyle mücadele konusunda en basit biçimde neler yap�labilece�i soruldu�unda ise “herkesin heteroseksüel varsay�lmamas� ve homofobik �akalara göz yumulmamas� gerekti�i” cevab� verildi.

 

��ne Deli�i Gençlik Merkezi Neler Yapar?

Toplum Gönüllüleri’nin Samsun’daki örgütlenmesi ��ne Deli�i Gençlik Merkezi’nde gençlere ücretsiz müzik, dans ve yabanc� dil kurslar� veriliyor. Merkezde ayr�ca çe�itli e�itimler ve atölyeler düzenleniyor.

 

* Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Canada Fund for Local Initiatives taraf�ndan desteklenmektedir.