Ar�iv - 2013 - 07/03/2013

Sakarya'da Nefret ve Homofobi Konu�uldu

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda 5 Mart’ta Sakaryada “Nefret Suçlar� ve Homofobi” ba�l�kl� bir panel gerçekle�tirildi. Ortado�u Enstitüsü Bilgi Kültür Merkezinde gerçekle�en etkinli�e 50’ye yak�n ki�i kat�ld�.

�HD Sakarya �ube ba�kan� Nesrin Gümü�, ÇHD Sakarya temsilcisi Harika Karata� ve Kaos GL Derne�inden Seçin Tuncel ve Evren E. Çakmak’�n konu�mac� olduklar� panelde Türkiye’de ki nefret alg�s� üzerine konu�uldu.

Gümü� konu�mas�nda Türkiye’de devlet eli ile yay�lan nefretin herkesi nas�l kapsad���n� anlat�rken Karata� ise LGBT bireylerin hukuki alanda ya�ad�klar� ayr�mc�l��� ve bu ayr�mc�l���n reel hayata yans�malar�n� anlatt�. Kaos GL ad�na konu�an Seçin Tuncel ve Evren E. Çakmak ise ayr�mc�l�k mekanizmalar�n�n birbirleri ile kesi�imlerini ve bu kesi�imlerini ortak taruzunu tarifledi.

Konu�malar�n ard�ndan söz hakk� salona verildi. A��rl�kl� olarak Sosyal Hizmet bölümü ö�rencilerinin dinleyici oldu�u salon sorular�n� konu�mac�lara yöneltti. Nefret ve homofobi ekseninde gelen sorular�n yan� s�ra E�cinsellikle ilgili gelen sorular da yan�tland�.

�ki saat süren tekinli�in ard�ndan görü�mek isteyen kat�l�mc�larla yerelde ya�an�lan sorunlar konu�uldu. 2 y�ld�r Sakarya’da s�k�nt�l� süreçler geçiren üniversite ö�rencisi bir trans erke�in “uzaktakine bakmak çok kolay, mesele yan� ba��m�zdakini görebilmekte” sözleri etkinlikte en çok ak�lda kalan cümleler oldu.

Sakarya “Küresel Ayr�mc�l�klara Kar�� Yerel �ttifak” ba�l���yla bu y�l 20’nin üzerinde �ehirde gerçekle�ecek olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar�n 6. Dura�� oldu. Kaos GL önümüzdeki dönemde Sakarya’da bir de Ö�retmen E�itimi düzenleyecek.

8. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçi�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye, küresel ölçekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� “yerellerin ittifak�n�” mümkün k�lmaya çal���yor.

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda, Kocaeli, Eski�ehir, Samsun, Mersin, Edirne, Diyarbak�r, Sakarya ve Bal�kesir’de etkinlikler düzenlendi.  Kars, Nazilli, Mu�la, Malatya, Antalya, Bursa, Adana, Yalova, Batman’da  homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

Bulu�may� sahiplenen ö�renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla yerele ve üniversite kampüsüne ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

Bu Etkinlik Kaos GL’in Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program� Kapsam�nda Kanada Büyükelçili�i taraf�ndan desteklenmektedir.

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar�n mart ay� etkinlik takvimine bu linkten ula�abilirsiniz. 

Foto�raf: �lkay Çoban