Ar�iv - 2013 - 01/03/2013

Sakarya ve Bal�kesir Homofobiye Kar�� Bulu�uyor

Kaos GL Derne�i’nin düzenledi�i 8. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar�nda bu haftaki duraklar Sakarya ve Bal�kesir olacak. Etkinlikler 5 Mart’ta Sakarya’da Bilgi Kültür Merkezinde, 6 Mart’ta Bal�kesir’de Ada Cafede gerçekle�ecek

 

5 Mart Sakarya

Etkinlik 14:00 da �nsan Haklar� Derne�i Sakarya �ube ba�kan�n�n da konu�aca�� “Heteroseksizme Kar�� Yolda�l�k” ba�l�kl� aç�l�� konu�mas� ile ba�layacak. Sonras�nda ba�layacak olan “Ho�görü ve Hizmet; Sistem LGBT Bireyleri Nereden Vuruyor” ba�l�kl� atölye ve konu�mada ise Kaos GL Derne�inden Seçin Tuncel, Sosyal Hizmet Uzman� Esra Aynac� ve Evren E. Çakmak konu�mac� olacak.

Yer: Bilgi Kültür Merkezi, Çark Cad. As�m Hamdi Aprt. No: 66/38 Kat:3

 

 

6 Mart Bal�kesir

Bal�kesir Kaos GL ile 8 Mart� erken kutlayacak. 10.30 da olan bulu�ma ilk olarak “Tüm Lezbiyenler Feminist, Feministler Lezbiyen midir?” ba�l�kl� bir atölye ile ba�layacak. Ard�ndan gerçekle�ecek olan “Feminizm ve LGBT Hareketi” oturumuna ise 13.30 geçilecek. Etkinlikte Kaos GL Derne�inden Dr. �dil Engindeniz �ahan, Seçin Tuncel ve Evren E. Çakmak konu�mac� olacak.

Yer:Ada Kafe, Atalar Cad. Zeyrek Sk.

 

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar

Bu y�l 8. kez düzenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Ayaklar� yoluna devam ediyor. “Küresel Ayr�mc�l��a Kar�� Yerel �ttifak” ba�l��� alt�nda bu y�l 20 �ehirde etkinlikler düzenliyor.

 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçi�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye, küresel ölçekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� “yerellerin ittifak�n�” mümkün k�lmaya çal���yor.

 

Siz de Homofobi Kar��t� Bulu�may� yerelinize getirmek isterseniz umut@kaosgl.org adresinden Kaos GL ile ileti�ime geçebilirsiniz. 

 

* Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar�, Canada Fund for Local Initiatives taraf�ndan desteklenmektedir.

 

Detayl� bilgi için: evren@kaosgl.org adresine mail atabilirsiniz 

 

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Mart Program�na bu linkten ula�abilirsiniz.