Ar�iv - 2013 - 25/03/2013

Mu�la'ya 3. Kez G�kku�a�� �ndi

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar�n gökku�a�� bu y�l 3. kez Mu�la’ya indi.

Kaos GL Derne�inin düzenledi�i 8. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma 22 Mart’ta Mu�la S�tk� Koçman Üniversitesinde'ydi. Sosyoloji bölümünün yerel örgütleyicili�i ile gerçekle�tirilen etkinlik iki oturumlu yap�ld�.

Sabah gerçekle�en oturumda Kaos GL Derne�inden Seçin Tuncel ve Evren E. Çakmak bir atölye düzenledi. 100’ün üzerinde kat�l�mc� ile gerçekle�tirilen atölyede cinsel kimlik ve anti heteroseksist hareketin terminolojisine dair bilgiler aktar�ld�. Daha sonra ise salonda ki kat�l�mc�lardan gelen sorular yan�tland�.

Ö�leden sonra gerçekle�en 2. Oturumda ise konu “E�itim ve Heteronormativite” idi. Oturumda Kaos GL Derne�i Dan��ma Kurulu üyeleri �dil Engindeniz �ahan ve Yasemin �afak konu�mac� oldular.

“E�itim kurumlar� toplumun yans�mas�”

Önce Psikolojik Dan��man Yasemin �afak e�itim alan�nda LGBT bireylerin ya�ad��� s�k�nt�lar� anlatt�. Okul öncesi e�itiminden itibaren heteronormatif sosyalizasyona tabi k�l�nan LGBT ö�rencilerin hangi tür tutum ve uygulamalar taraf�ndan ezilip yontuldu�unu tarifledi. �afak konu�mas�nda “Okul müdürleri mahallenin babas�, namus bekçisi olarak do�rudan bask� uygulayabilirken ö�retmenler en basitinden verdikleri örnekler ile d��lay�c� bir alg�y� yayg�nla�t�r�yor” dedi.

“Üniversiteler önemli ittifak alanlar�d�r”

�afak’�n konu�mas�n�n hemen ard�ndan Galatasaray Üniversitesinden �dil Engindeniz �ahan LGBT hareketin e�itim alan�na müdahillik tarihini anlatt�. Kaos GL tarihi ile ilgili doktora tezini haz�rlarken derginin daha en ba�tan böylesi kapsay�c� bir politika izlemezine ilk ba�ta �a��rd���n� söyleyen �ahan e�itim alan�n�n ba�tan beri örgütün gündeminde oldu�unu aktard�. Türkiye’de üniversitelerde ki LGBT örgütlenmesinin art�k kimlik hareketlili�inden ayr� bir noktaya geldi�ini belirtti.

“Küresel Ayr�mc�l�klara Kar�� Yerel �ttifaklar” ba�l��� ile düzenlenen Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Sosyoloji bölümünden ara�t�rma görevlileri ve akademisyenlerin deste�i ile Mu�la’da üç y�ld�r düzenli olarak gerçekle�tiriliyor.

8. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçili�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye, küresel ölçekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� “yerellerin ittifak�n�” mümkün k�lmaya çal���yor.

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda Kocaeli, Eski�ehir Samsun, Mersin, Edirne, Diyarbak�r, Sakarya, Bal�kesir, Kars ve Nazilli’de etkinlikler düzenlendi. Mart ve Nisan aylar�nda ise Kaos GL Mu�la, Malatya, Antalya, Bursa, Adana ve Batman’da homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek. 

Bulu�may� sahiplenen ö�renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla yerele ve üniversite kampüsüne ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

Detayl� bilgi için: evren@kaosgl.org adresine mail atabilir, Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar’�n Mart ay� program�na bu ba�lant�dan ula�abilirsiniz. 

* Kaos GL’nin Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program�, Kanada Büyükelçili�i taraf�ndan desteklenmektedir.