Ar�iv - 2013 - 24/12/2013

Mersin'de ��retmenlerle Bulu�tuk

Kaos GL ve E�itim-Sen ortakla�mas� ile Mersin’de ilk kez LGBT ö�rencilerin sorunlar� tart���ld�
Kaos GL Derne�i, Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda 21 Aral�k Cumartesi günü Mersin’de E�itim-Sen’li e�itimcilerle bir araya geldi. Ço�unlu�u Psikolojik Dan��man ve Rehber (PDR) olan 40 ö�retmenin kat�ld��� etkinlikte LGBT ö�rencilerin e�itim alan�nda ya�ad��� sorunlar tart���ld�.
 
E�itim-Sen’de yap�lan etkinli�e Kaos GL Derne�i’nden Ali Erol, Berna Savc�, Seçin Tuncel ve Umut Güner kat�ld�.
 
E�itimin ilk k�sm�nda Ali Erol, hastal�ktan hak talebine e�cinselli�in seyri ve homofobi üzerine bir sunum yapt�. Bu ilk oturumda Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, �nterseks terimleri, e�cinselli�in tarihi, e�cinselli�in tarih içinde ve günümüzde ele al�nma biçimleri üzerine duruldu. Homofobi, transfobi, heteroseksizm ve heteronormativite gibi kavramlar ve e�cinselli�e dair yanl�� yarg�lar soru cevap yoluyla irdelendi.
Bulu�ma’da daha sonra Berna Savc�’n�n moderatörlü�ünde  ayr�mc�l�k ve d��lama pratikleri aç�s�ndan LGBT’lerin e�itim alan�nda ya�ad�klar� sorunlar� üzerine bir atölye gerçekle�ti. Bu oturumda ise ö�retmenlerin deneyimleri ve LGBT ö�rencilerle deneyimledikleri örnekler ele al�nd�.
 
Ö�retmenler okul öncesi dönemde toplumsal cinsiyet rollerine uymayan ö�rencilerine  nas�l davran�laca�� ile ilgili soru sorarken ö�retmenlerin müdahale s�n�rlar�n�n nerede ba�lay�p nerede bitti�i tart��mas� yap�ld�.

Rehber ö�retmenler deneyimlerini payla��rken LGBT ö�renciler ile heteroseksüel ö�renciler aras�ndaki ili�kiler ve ailelerle görü�me süreçleri de tart���lan konular aras�ndayd�. Ö�retmenlerin tutum ve davran��lar�n�n etkileri de yine kat�l�mc� ö�retmenlerin deneyimleri üzerinden ele al�nd�.