Ar�iv - 2013 - 07/11/2013

Mersin, Adana, Antakya Homofobiye Kar�� Bulu�uyor

Bu y�l 9.su düzenlenen Homofobi Kar��t� Bulu�ma’n�n yerel ayaklar� olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar’�n ilk dura�� Mersin, Adana, Antakya.

“E�cinsel Gettolar De�il Kentin Tamam�n� �stiyoruz” ba�l��� ile gerçekle�en Bulu�malar bu haftasonu Mersin, Adana, Antakya’da homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bulu�acak. Etkinliklerin program� ise �öyle

Mersin: 8 Kas�m Cuma, 13.00; Benim Çocu�um Filmi Gösterimi ve Söyle�i
L�STAG ailelerinden P�nar Özer, �ule Ceylan, Günseli Dum ve Kaos GL Derne�inden Evren E. Çakmak ile Mersin Yedi Renk’ten Ya�mur Ar�can’�n konu�mac�, Baki Uguz’un moderatör olaca�� paneller ve film gösterimi Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekle�ecek. Adres: �hsaniye Mah. Zeytinlibahçe Cad. No : 92

Adana: 9 Kas�m Cumartesi, 13.00: Benim Çocu�um Filmi Gösterimi ve Söyle�i
L�STAG ailelerinden P�nar Özer, �ule Ceylan, Günseli Dum ve Kaos GL Derne�i Dan��ma Kurulundan Doç. Dr. Gül�ah �eydao�lu ile Queer Adana’dan Alican Kalan’�n konu�mac�, Seçin Tuncel’in moderatör olaca�� panel ve film gösterimi Adana Tabipler Odas�nda gerçekle�ecek. Adres: Re�atbey Mahallesi, 62005 Sk. No. 10/2 Seyhan (Adana Büyük�ehir Belediyesi Yeni Binas� Soka��)

Antakya: 10 Kas�m Pazar, 13.00: Benim Çocu�um Filmi Gösterimi ve Söyle�i
L�STAG ailelerinden P�nar Özer, �ule Ceylan, Günseli Dum ve Kaos GL Derne�inden Seçin Tuncel’in konu�mac�, Evren E. Çakmak’�n moderatör olaca�� panel ve film gösterimi Ritim Sanat Merkezi’nde gerçekle�ecek. Adres: Sümerler Mah. Mehmet Horoz Sk. No: 2 (Do�u� Okulu Yan�)

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Yola �k�yor

Gezi park� olaylar�n�n yaratt��� yeni toplumsalla�ma dalgas�n� bir kentten ba�ka kente ta��yacak olan bulu�ma, yerellerin rengini görünür k�lacak. Bu y�l 30un üstünde �ehirde gerçekle�tirilecek olan etkinlikle ile kentin tamam�n� geri almak isteyenler gökku�a�� alt�nda bir araya gelecek.

Kaos GL’nin yaz döneminde belirledi�i “her y�l yeni 5 �ehir” hedefi do�rultusunda bu y�l bulu�maya yeni yolda�l�klar da dahil oluyor. Kaos GL ayr�ca her y�l 3 �ehri daha kendi etkinliklerini kendisi gerçekle�tirebilece�i kapasiteye ula�t�rmay� hedefliyor.

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçi�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye ve muhafazakar  tek tiple�tirmeye kar�� renklerin ittifak�n� mümkün k�lmaya çal���yor.

Bulu�ma kapsam�nda birçok ilde yerelin sorunlar�, ihtiyaçlar� ve Gezi olaylar�n�n yaratt��� olanaklar da konu�ulacak. Dönü�üm için çözüm yollar� aranacak.

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda Mersin, Adana, Antakya, Urfa, Trabzon, Antep, Kars, Sinop, Sivas, Eski�ehir, Diyarbak�r, Batman, Dersim, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Nazilli, Mu�la, Çanakkale, Samsun, Malatya, Bursa, Antalya, Mardin, �zmir, Bal�kesir, Giresun, Hakkari, Elaz��, Van, Bal�kesir, Giresun, Kayseri, Denizli, Isparta’da homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

Ayr�ca baz� �ehirlere Kaos GL ve Listag birlikte giderek ailelere yönelik etkinlikler de düzenleyecek.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.

9. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Bulu�may� sahiplenen yerel grup ve örgütler ile birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla �ehre ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapmak isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresinden Kaos GL Derne�i ile ileti�ime geçebilirsiniz.