Ar�iv - 2013 - 13/03/2013

Lezbiyen Feminist Forum

Tunus, Cezayir, Arnavutluk ve S�rbistan’dan Ankara’ya gelen kad�nlar Uluslararas� Feminist Forum’un ilk gününde, ülkelerinde kad�nlar�n durumu ve lezbiyen feminist müdahale pratiklerini anlatacaklar.

 

Arken for Minorities’den (Tunus) Khouloud Mahdhaoui, Abu Nawas’dan (Cezayir) Ihcene Menous,  Alliance Against Discrimination of LGBT’den (Arnavutluk) Xheni Karaj ve Novi Sad Lesbian Örgütü’nden (S�rbistan) Biljana Stankovic’in konu�aca�� “Lezbiyen Feminist Forum”u Kaos GL’den Nevin Öztop modere edecek.

 

Uluslararas� Feminist Forum’un ilk gününün (16 Mart Cumartesi) ikinci oturumu olan “Lezbiyen Feminist Forum”, 14:00 – 15:30 saatleri aras�nda Cebeci Kampüsü Ahmet Taner K��lal� Konferans Salonu’nda herkesin kat�l�m�na aç�k gerçekle�ecek.

Khouloud Mahdhaoui, Arken for Minorities, Tunus

 

Bölgedeki ayaklanma ve devrimlerin arkas�ndaki ülke olan Tunus, kendi içinde insan haklar� ve bireysel özgürlükler konusunda gerileme sorunu ile kar�� kar��ya. Bu geçi� sürecinde, kad�nlar�n haklar� için mücadele etmek, kaç�n�lmaz bir görev.

Post-kolonyal Tunus’un y�llar içinde edindi�i birtak�m sosyal ve hukuki ba�ar�lar� takiben, hem bunlar�n kaybolu�u hem de kad�n haklar� alan�nda direni� gösteren yeni örgütlerin kurulmaya ba�lanmas� sürecini ve ba�lam�n� tart��maya açmak istiyorum. Bugünün Tunus’unda kad�nlar�n durumunu payla�may� hedefliyorum.

 

Xheni Karaj, Alliance Against Discrimination of LGBT, Arnavutluk

 

Arnavutluk’ta LGBT’lerin durumuna dair genel bir resim çizdikten sonra, ülkedeki ilk ve tek aç�k lezbiyen olarak ya�amay� tasvir etmeyi arzuluyorum. Alliance örgütünü, LGBT’lere dair ülkede bir yaprak bile k�m�ldamazken ba�latt�k. Alliance, asl�nda 5 lezbiaprak bile k�m�ldamazken ba�latt�k. asfir etmeyi plba�lanmas� sürecini

lar� ve bireysel haklar konusunda yenin bir araya gelmesiyle ba�layan bir örgüt, ancak karma bir yap�m�z var �u an. Lezbiyenlerin var oldu�undan bihaber olan bir ülke için asl�nda enteresan bir geli�meydi bu.

 

Biljana Stankovic, Novi Sad Lesbian Örgütü, S�rbistan

 

“Feminizm, mutlu sondur”

S�rplar�n günlük hayatlar�, feminizmin insanl�k ve bar�� için i�e yarayan bir ideoloji oldu�u fikrini kabul etmeye yana�m�yor. 20 y�l� a�k�n süredir az�nl�klar�n hayatlar�na can veren feminizm, bugün devletin kurumlar�nda ve siyasetinde her türlü ayr�mc�l��a u�ramakta. Patriyarkan�n dirilmesi için mevcut her mekanizma, her türlü milliyetçilik ve eril güçler, feminizmin e�itim sistemi, kad�n�n sa�l�k meseleleri ve LGBT haklar� gibi meseleler üzerindeki harika etkisini mahvetmek için çal���r. Art�k zaman, kad�n�n haklar�n�n korunmas� için sesimizi tekrar tekrar yükseltme, gecikmi� haklar�n iadesi için mücadele, kad�n�n varl���na yönelik vah�i �iddete kar�� durma ve radikal feminizm modeline geri dönme zaman�d�r. Baz�lar�m�z için, devrimin kokusu �imdiden havada… Di�er baz� feministler için, ayn� �eyleri gerçekle�tirmenin farkl� yollar� var. Ancak hepimize dü�en görev �u: Bir arada durmak ve daha da güçlenmek. Peki ama in�a ettiklerimizi yerle bir etmeyi amaçlayan, kad�nlar� eksik ve toplumun görünmez k�sm� yapan ve kad�nlar�n bedenini erkeklerin söz ve güç alan�na hapseden mekanizmalar varken, bunlar� nas�l yapaca��z?

 

Lezbiyenlerin, gey patriyarkas�na el atmas� da gereklidir bu süreç içinde. Bana göre lezbiyenlik, kad�nlar�n mutlu sonla biten bir hayata sahip olmalar�n�n tek derman� oldu ve öyle de olacak.

 

Lezbiyen Feminist Forum, 14:00 – 15:30, 16 Mart Cumartesi

 

Moderatör: Nevin Öztop, Kaos GL

Khouloud Mahdhaoui, Arken for Minorities, Tunus

Ihcene Menous, Abu Nawas, Cezayir

Xheni Karaj, Alliance Against Discrimination of LGBT, Arnavutluk

Biljana Stankovic, Novi Sad Lesbian Örgütü, S�rbistan

 

Foto�raf: Mersin LGBT