Ar�iv - 2013 - 02/03/2013

Kuzey Afrika'dan Balkanlar'a Feministler Ankara'da Bulu�uyor

Uluslararas� Feminist Forum’un ikincisi 16-17 Mart’ta. Kaos GL, feminist politikan�n marjinalle�tirilmesinin kar��s�na feminist bir sözle ç�kmak için, Uluslararas� Feminist Forum’da bulu�maya ça��r�yor.

 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda 2006’dan bu yana düzenledi�i Feminist Forum’u geçen y�l uluslararas� boyuta ta��yan Kaos GL, bu y�lki Forum’u 16-17 Mart tarihlerinde 14 farkl� ülke ve Türkiye’den feministlerin kat�l�m�yla gerçekle�tirecek.

 

Geçen y�l “Türkiye, Akdeniz ve Orta Do�u’dan feminist olu�umlar�, muhafazakârl���n farkl� yüzleriyle halle�me deneyimlerini payla�maya ve ortak bir platformdan söz üretmeye” ça��ran Kaos GL bu y�l da bölge ülkelerini Ankara’ya getiriyor.

 

Forum, Ankara Üniversitesi Kad�n Çal��malar�’n�n evsahipli�inde 16-17 Mart tarihlerlerinde yap�lacak. Cebeci Kampüsü Ahmet Taner K��lal� Konferans Salonu’nda yap�lacak Forum’a Türkiye, S�rbistan, Arnavutluk, Tunus, Cezayir, Lübnan ve M�s�r’dan kad�n örgütleri kat�lacak.

 

“Homofobiye Kar�� Bölgesel A�” için Ankara’ya gelecek olan Ermenistan, Bosna Hersek, H�rvatistan, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Makedonya ve Filistin’den kad�nlar da Feminist Forum’a katk� sunacak.

 

Kuzey Afrika’dan Balkanlar’a Feministler Ankara’da Bulu�uyor

 

16 Mart Cumartesi günü saat 12.00’da “Sava� Kar��t� Feminist Forum” ile aç�l��� yap�lacak olan Forum’un ilk konu�mac�s� S�rbistanl� lezbiyen aktivist Lepa Mladjenovic olacak. Sava� y�llar�nda lezbiyen ya�amlar, �rkç�l��a ve milliyetçili�e kar�� kad�n dayan��mas�n� gündeme alacak olan Mladjenovic, sava� y�llar�n�n kad�nlar�n bedeni ve cinselli�i üzerindeki gasp� üzerine de konu�acak. Forum’un ikinci konu�mac�s� BDP E�ba�kan Yard�mc�s� Yüksel Mutlu olacak.

 

Forum, ayn� gün “Lezbiyen Feminist Forum” ile devam edecek. Tunus, Cezayir, S�rbistan ve Arnavutluk’tanlezbiyen feministlerin kat�laca�� oturumda, Tunus Devrimi’ni takiben LGBT’lerin ve kad�nlar�n haklar�na dair ya�anan geli�meler, Cezayir’in kad�n ve LGBT hareketinin ortak eylem alanlar�, S�rbistan’�n Kilise ve milliyetçilik bask�s�na kar�� duran radikal lezbiyen hareketi ve günümüz Arnavutluk’unda lezbiyen ve kad�n olmak tart���lacak.

 

Günün son oturumu olan “Çal��ma Forumu”nda, Kaos GL Derne�i Avukat� Oya Ayd�n, Petrol-�� Kad�n Dergisi’nden Necla Akgökçe ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çal��ma Ekonomisi ve Endüstri �li�kileri Bölümü’nden Gülay Toksöz konu�mac� olarak yer alacak.

 

Yolda� Forumlar’da Yerel ve Uluslararas� Dayan��ma Tart��malar�

 

Feminist Forum’un ikinci gününü (17 Mart Pazar) birlikte güçlenmek ve özgürle�mek için iki Yolda� Forum’a ay�racak olan Kaos GL, M�s�r ve Lübnan’dan feministleri Ankara’da a��rlayacak.

 

Saat 14:00’da ba�layacak olan günün ilk oturumu Uluslararas� Yolda� Forum’da, M�s�r Nazra Feminist Çal��malar� örgütünden Kholoud Bidak ile Bedayaa LGBT örgütünden Maha Youssef ve �iddete ve Sömürüye Yeter (KAFA) örgütünden Hiba Abbani konu�mac� olacak yer alacaklar. Forum’da, Lübnan kad�n hareketinin Anayasa ve Medeni Kanun’a yönelik talepleri, M�s�r devrimini takiben kad�n eylemcilere yönelik taciz ve tecavüz suçlar� ve M�s�r Devrimi’nde kad�n ve LGBT’lerin oynad��� rol ele al�nacak.

 

Moderatörlü�ünü �lknur Üstün’ün yapaca�� ikinci Yolda� Forumu’nda, AÜ Kad�n Çal��malar� Anabilim Dal�’ndan Alev Özkazanç, Van Kad�n Derne�i’nden (VAKAD) Zozan Özgökçe ile Kad�nlarla Dayan��ma Vakf�'ndan (KADAV) Gülnur Elçik konu�mac� olarak yer alacak.

 

Liberallikle muhafazakârl�k aras�na s�k��t�r�lmayan bir varolu� için politika!

 

Feminist politikan�n marjinalle�tirilmesinin kar��s�na feminist bir sözle ç�kmak için, Kaos GL Dan��ma Kurulu’ndan Simten Co�ar, Uluslararas� Feminist Forum’a ça��r�yor:

 

“Dünya genelinde ve Türkiye’de siyaset alan� liberalizmle muhafazakârl�k aras�na s�k��t�r�lm��ken haklar�m�z� araman�n yollar�n� feminist politika içerisinden kurmak mümkün. Derdimiz, hak taleplerimizde kimliklerimizden vazgeçmeden ama kimliklerimize de kilitlenmeden bir arada ya�aman�n çaresini soru�turmak.

 

Derdimiz bu oldu�unda, bize kimliklerimiz üzerinden dayat�lan e�itsiz uygulamalarla mücadelede liberalli�in i�aret etti�i bireysel alanlara, mahremlere, özellere s�k��t�r�lm��, tercih eksenli dayatmalara nas�l kar�� durabilece�imizi konu�mak,  

Derdimiz bu oldu�unda, kimliklerimiz üzerinden kurdu�umuz hak taleplerimizde, muhafazakârl���n “ahlâk” duvar�yla kar��la�malar�m�zda bir arada ya�aman�n özgürle�tirici ahlâk� üzerine dü�ünmek,   

Derdimiz bu oldu�unda, liberallikle muhafazakârl���n payandas� sava�a endeksli bar�� söylemlerinin nafileli�ini de�ifre etmek,

Derdimiz bu oldu�unda, bir arada ya�aman�n, haklar�n tan�nmas� üzerinden kurulabildi�i, politik eylemlili�imizi tan�mlamak ve güçlendirmek için feminist sözleri ar�yoruz.

Nam-� di�er:

�iddetin en sinsi hâli olan d��lama pratiklerinin,

Kimli�i reddeden kimlik siyasetlerinin bask�c� çeli�kilerinin, 

Hak taleplerinin metala�t�r�lmas�n�n,

Feminist politikan�n marjinalle�tirilmesinin kar��s�na feminist bir sözle ç�k�yoruz.”