Ar�iv - 2013 - 16/01/2013

Kocaeli'de Ba�layan Homofobi/Transfobi Kar��t� M�cadelemiz

Her �ey benim Kaos GL'nin yerel muhabir e�itimine kat�lmamla ba�lam��t�. Muhabirlik e�itiminde Hacettepe, ODT�, �stanbul �niversitesi gibi �niversitelerde LGBT �rg�tlenmelerinin oldu�unu ��renmi�tim ve benim �niversitemde neden olmas�n diye d���nm��t�m.

Dahas� muhabirlik e�itimine giderken Kocaeli'nde LGBT'leri ilgilendiren ne haber olabilir, nen nas�l haber bulaca��m ki diye d���n�yordum. Me�er bir muhabir g�z�yle olaylara bakt���n�zda etraf haber kayn�yormu�.

Bir de Kocaeli'nde ya�ayan Kocaeli �niversitesi'nde ��renci olan LGBT bireylere ve homofobi transfobi kar��t� olarak m�cadele etmek isteyenlere nas�l ula�abilirimi soruyordum kendime, arkada�lar�ma ve bir ��z�m aray��� i�erisindeydim.

Bir g�n fak�ltede arkada��mla birlikte Kaos GL'nin dergilerine bak�yorduk. Biz o dergilerdeki yaz�lara kendimizi kapt�rm��ken o yaz�lardaki kavramlar �zerine tart���rken bir ��renci s�rekli �n�m�zden ge�meye ve hatta bizim konu�tuklar�m�z� duymaya �al���rcas�na ge�meye ba�lad�.

Bizde de bir merak olu�tu tabi. ��nk� o ��renci arkada� g�r�n�� olarak e�cinsel bir arkada� izlenimi yaratm��t� bizde.

Ama �yle a��k a��k da sorulmazd� ki �imdi merhaba sen e�cinsel misin diye. Ya da sen bizi mi dinliyorsun mu diyecektik, eh sa�ma olurdu tabi.

Tabi yine benim akl�mda bir LGBT toplulu�u olu�turmak i�in ne yapabilirim ve onlara nas�l ula�abilirim sorusu olu�tu. Sonra okulumda bir panel d�zenlemenin iyi bir ��z�m yolu olabilece�ini d���nd�m ve bu fikrimi �yesi oldu�um kad�n �al��malar� kul�b�yle payla�t�m.

Kul�pteki arkada�larla birlikte b�yle bir etkinli�in �ok ho� olaca��n� ama �niversitede bunu yapma �ans�m�z�n pek olmayaca��n� d���n�yorduk ama yine de bir �ans�m�z� denemek istedik.

Panel i�in Kaos'tan arkada�larla g�r��m��t�m gelebilecekleri g�n� ve saati belirlemi�tik. �imdi s�ra etkinli�in d�zenlenece�i salonu ayarlamaya gelmi�ti ve tabi �niversite y�netiminden panel i�in izin alma k�sm�na.

�nce salon i�in bir izin dilek�esi haz�rlad�k fakat dilek�ede etkinli�in konusu homofobi ve ayr�mc�l�k yazd��� i�in idari personeller homofobi kelimesine olduk�a merak sald�lar ve sanki izin verecek kimseler kendileriymi� gibi homofobi ne demek, ne konu�ulacak yani bu panelde gibi sorular sorup vazge�irme �abalar� harcamaktan geri durmuyorlard�.

Tabii ki biz bu etkinli�i �niversitede ger�ekle�tirmeyi ba�arm��t�k. Zor olmu�tu ama olmu�tu.

Salonu ayarlam��t�k ve �imdi s�ra etkinli�i insanlara nas�l duyurabiliriz ve daha da �tesi insanlar� bu etkinli�e kat�lmalar� konusunda nas�l ikna edebiliriz ve duyurular� nas�l etkileyici hale getirebiliriz sorular�n�n ��z�m�n� bulmaya gelmi�ti.

Ama s�remiz �ok k�s�tl�yd�.

Tek yapabildi�imiz Facebook �zerinden etkinli�i olabildi�ince yaymak ve Kocaeli'de belli yerlerde el ilanlar� da��tmak oldu.

A��k�as� hepimiz �ok heyecanl�yd�k. ��nk� �niversitede ilk kez homofobi konu�ulacak, ilk kez LGBT hareketi haklar� �zerine bir �eyler yap�lacakt�. Kat�l�m nas�l olurdu tepkiler ne olurdu merak i�indeydik.

Etkinlik �ncesi ise Zenne filminin g�sterimini yapm�� olduk�a da kalabal�k bir kat�l�mla kar��la�m��t�k.

Veeee bizim i�in beklenen o �nemli g�n gelmi� bendeki heyecan da tavan yapm��t� tabi.

Kaos'tan arkada�lar� kar��lad�k �nce. Otogarda i�imde s�rekli mahcup olma korkusu vard�. Ya onlar bo�a gelmi� olurlarsa, ya kat�l�m olmazsa diyordum i�ten i�e ve korku heyecan duygular� kar��m��t� birbirine.

Etkinli�in olaca�� salonun �n�ne geldi�imizde kar��la�t���m�z kalabal�ktan sonraki mutlulu�umu anlatamam. Bu ya�anmas� gereken bir an ger�ekten.

Birden salonu dolduran 200-250 ki�ilik bir kalabal�k ve gelenlerin �o�unun ayakta kalmas� �niversitede Banu G�ven'den sonra en kalabal�k etkinlikti belki de.

O an emeklerinizin bo�a gitmedi�ini hissetmek gibisi yoktu do�rusu. �ki saat olarak belirledi�imiz panel 3 saat s�rm�� insanlar hi� beklemedi�imiz kadar olumlu yakla�m��t�. Ve �rg�tlenmemizin ba�lang�c� da bu etkinlikte oldu.

Bir �eyler yapmak, m�cadele etmek isteyen arkada�larla tan��t�k, birbirimize ula�t�k ve asl�nda ne kadar �ok oldu�umuzu g�rd�k.

Etkinlik sonras� ilk toplant�m�z� 10 g�n sonra ger�ekle�tirdik. �kinci bir heyecan da bu toplant� �ncesi oldu benim i�in. Acaba kimse gelir mi ka� ki�i gelir neler olur ki sorular� vard� akl�mda.

Tabi etkinlik sonras� kar��la�t���m�z Saadet Partisi'nin "e�cinsellik ahlaks�zl�kt�r, zina su� olsun" pankart� ile olan m�cadelemizin de bizde daha bir �rg�tlenme, bir b�t�n olma h�rs� yaratt���n� belirtmeliyim.

�lk toplant�m�z� yapaca��m�z kafeye gittik ve beklemeye ba�lad�k. Tabi kimin bizim i�in geldi�ini anlamak biraz zor oldu a��k�as� ba�ta. Fakat sonra tan�maya ba�lad�k birbirimizi. Toplant� i�in gelenlerin y�zlerinde g�k ku�a��n�n o rengârenk g�zelli�i vard� sanki.

�lk toplant�m�z da panelimiz gibi kalabal�k ge�ti. �leti�im adreslerimizi ald�k birbirimize ula�mak heteroseksist d�zene kar�� daha g��l� durabilmek ve bir b�t�n olabilmek i�in.

Ayr�ca Facebook �zerinden bir grup a��p �rg�tlenme s�recimizi oradan devam ettirdik.

Daha sonraki toplant�lar�m�zda say�m�z ilk toplant�daki gibi �ok de�ildi ama bir �eyler de�i�meye ba�lam��t� art�k bu �ehirde. En az�ndan eskiden birbirinden haberdar olmayan bizler art�k tan�yorduk birbirimizi, art�k daha �ok oldu�umuzu biliyorduk.

Son olarak E�itim-Sen'de Kaos GL ile birlikte Homofobi Kar��t� Bulu�man�n ikincisini Kocaeli'de 27 Kas�m 2012'de ger�ekle�tirdik.

�rg�tlenmenin gelece�i ne olur, m�cadele nas�l ilerler bunun i�in �imdilik s�z s�ylemek anlams�z olur; ancak ne olursa olsun m�cadele etmek ve ba�lang�� i�in bir ad�m atmak gerek her zaman.    

Esra G�le�