Ar�iv - 2013 - 13/03/2013

Kars'ta Homofobiye Kar�� Bulu�ma

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar�n birisi de Kars’ta gerçekle�tirildi. 13 Mart Pazartesi günü Kars E�itim-Sen �ubesinde gerçekle�tirilen bulu�maya kamu personelleri, Kars’ta ya�ayan LGBT’ler, HDK Kars Meclisi, Kafkas Yurtsever Ö�renci Derne�i üyeleri ve ö�renciler gibi farkl� çevrelerden 30 ki�i kat�ld�.

“Homofobi; Militarizm, Fa�izm ve Kapitalizmin Karde�i Olarak �lerliyor”

 

Bulu�ma’n�n sunumunu Kaos GL’den Evren E. Çakmak yapt�. Evren E. Çakmak konu�mas�na Kaos GL’nin neden kuruldu�unu, hangi süreçlerden geçti�ini ve örgütlülü�ün neden önemli oldu�unu anlatarak ba�lad�. Çakmak “homofobi militarizm, fa�izm ve kapitalizmin karde�i olarak ilerliyor. Nefret söylemi herkesi bir �ekliyle etkiliyor. �nsanlara sald�r�yor ve hatta insan olmayanlara bile sald�r�yor.” �eklinde konu�tu.

 

Bütün nefret türlerinin hayat�m�z boyunca aya��m�zda pranga olarak kald���n� belirten Çakmak “LGBT’ler bu nefret söylemleri yüzünden ço�u zaman e�itim hakk�ndan, sa�l�k hakk�ndan ve bar�nma hakk�ndan mahrum kal�yor.” dedi.

 

Nefret cinayetlerinin 2012’de toplam 68 ki�inin hayat�na sebep oldu�unu belirten Çakmak “bunlar sadece bizim görebildiklerimiz. Göremedi�imiz onlarca LGBT cinayeti var. Her 48 saatte bir, bir kad�n öldürülüyor. Ancak bunlar�n kaç� Lezbiyen ya da Biseksüel bilemiyoruz.” diye konu�tu.

Evren E. Çakmak’�n konu�mas�n�n ard�ndan soru cevap bölümüne geçildi. Kamu emekçilerinin, ö�rencilerin ve LGBT’lerin sorular�n� yan�tlayan Çakmak’a yöneltilen baz� sorular �unlard�:

 

-LGBT ne demektir? Bir hastal�k m�d�r? Bu bireylere nas�l yard�m edebiliriz?

- Arkan�zdaki bayra��n anlam� nedir? (gökku�a�� bayra�� kastedilerek)

- LGBT bireyler ve örgütleri Roboskî gibi toplumsal sorunlar kar��s�nda bir muhalefet üretti mi?

- LGBT’ler sorunlar� kar��s�nda nas�l bir yol izlemelidir?

- Türkiye gibi marjinal kimliklere sahip bir ülkede LGBT’lerin çekti�i s�k�nt�lar nelerdir?

 

Soru cevap k�sm�n�n ard�ndan deneyim payla��mlar� yap�ld�. Kat�l�mc�lar�n bir k�sm�n�n talebi üzerine Kars’ta ileride yap�lacak herhangi bir homofobi ve transfobi kar��t� etkinli�e kat�l�m�n sa�lanmas� için ileti�im bilgileri al�nd�.