Ar�iv - 2013 - 24/12/2013

Kars'ta Homofobi Kar��tlar�yla Bulu�tuk

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar’�n Kars aya�� 22 Aral�k Pazar günü gerçekle�ti.

Kaos GL Derne�inden Ali Erol ve Prof. Dr. Selçuk Candansayar’�n kat�ld��� Kars E�itim-Sen merkezinde gerçekle�enBulu�ma’ya 20 ki�i kat�ld�.
 
Hastal�ktan hak talebine cinsel yönelimler ile cinsiyet kimliklerinin ele al�nd��� toplant�ya ö�retmen ve ö�renciler kat�ld�. Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve �nterseks terimlerinin tan�mlanmas� ile ba�layan söyle�ide, homofobi ve transfobinin ideolojik üretimi ve ayr�mc�l���n kurumsalla�mas�nda dinin, bilimin ve iktidar ili�kilerinin geçmi�ten bugüne geli�en ve de�i�en etkileri anlat�ld�.
Bulu�ma’n�n soru-cevap bölümünde ise kat�l�mc�lar her alandan sorularla katk�da bulundular. Cinsel yönelimlerin olu�umu, cinsel sa�l�k, aileye ve çevreye zarar görmeden nas�l aç�l�n�r gelen sorular aras�ndayd�.
 
Foto�raflar: Hasan / Kars