Ar�iv - 2013 - 20/02/2013

Kaos GL'den Mersin'de Belediye �al��anlar�na Y�nelik E�itim

 

Akdeniz Belediyesi "Homofobi, Transfobi ve Ayr�mc�l�k" temal� insan haklar� e�itimi 25 �ubat Pazartesi g�n� ger�ekle�ecek.

 

PDR ��retmenlerine y�nelik "LGBT ��rencileri Aile ve Okul K�skac�na Kar�� Nas�l Korunmal�" bro��r�n� haz�rlayan Yasemin �afak, "Okulda LGBT ��renciler ve Aile ile �al��ma"  ba�l�kl� at�lyeyi y�r�tecek.  "LGBT Bireylerin Okul ve i� ya�am�nda Deneyimler" ile "E�cinselli�e dair S�k Sorulan Sorular At�lyesi iseKaos GL Derne�inden Esin Aksoy ve Se�in Tuncel'in  katk�s�yla ger�ekle�tirecek.

 

25 �ubat 2013 tarihinde ger�ekle�ecek "LGBT HAKLARI E��T�M'�"  Akdeniz Kent Konseyi Salonu'nda saat 10:00'da ba�layacak.

 

Bu Etkinlik Kaos GL'in Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program� Kapsam�nda Kanada B�y�kel�ili�i taraf�ndan desteklenmektedir.