Ar�iv - 2013 - 28/11/2013

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Trabzon'da

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar� olan “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar”�n 24 Kas�m Pazar günü Trabzon aya�� gerçekle�tirildi.

Karadeniz Kad�n Dayan��ma Derne�i ve SineZon’un ev sahipli�inde gerçekle�en etkinlikte homofobi kar��tlar� bir araya geldi. Kad�n örgütleri, ö�renci hareketi temsilcilerinden kat�l�mc�lar�n yo�un oldu�u etkinli�e yakla��k 30 ki�i kat�ld�. Derne�imiz ad�na Zehra Tosun, Umut Güner ve Seçin Tuncel’in konu�mac� olarak kat�ld��� etkinlikte kent sorunlar�ndan anti militarizme, cinsiyetçilikten ö�renci sorunlar�na kadar bir çok konuya de�inildi.

Bulu�malar�n bu haftaki dura�� ise Antep olacak. Antep etkinli�i hakk�nda ayr�nt�l� bilgiye bu linkten ula�abilirsiniz.

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Yola �k�yor

Gezi park� olaylar�n�n yaratt��� yeni toplumsalla�ma dalgas�n� bir kentten ba�ka kente ta��yacak olan bulu�ma, yerellerin rengini görünür k�lacak. Bu y�l 30un üstünde �ehirde gerçekle�tirilecek olan etkinlikle ile kentin tamam�n� geri almak isteyenler gökku�a�� alt�nda bir araya gelecek.

Kaos GL’nin yaz döneminde belirledi�i “her y�l yeni 5 �ehir” hedefi do�rultusunda bu y�l bulu�maya yeni yolda�l�klar da dahil oluyor. Kaos GL ayr�ca her y�l 3 �ehri daha kendi etkinliklerini kendisi gerçekle�tirebilece�i kapasiteye ula�t�rmay� hedefliyor.

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçi�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye ve muhafazakâr  tek tiple�tirmeye kar�� renklerin ittifak�n� mümkün k�lmaya çal���yor.

Bulu�ma kapsam�nda birçok ilde yerelin sorunlar�, ihtiyaçlar� ve Gezi olaylar�n�n yaratt��� olanaklar da konu�ulacak. Dönü�üm için çözüm yollar� aranacak.

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda Mersin, Adana, Antakya, Urfa, Trabzon, Antep, Kars, Sinop, Sivas, Eski�ehir, Diyarbak�r, Batman, Dersim, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Nazilli, Mu�la, Çanakkale, Samsun, Malatya, Bursa, Antalya, Mardin, �zmir, Bal�kesir, Hakkari, Elaz��, Van, Giresun, Kayseri, Denizli, Isparta’da homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

Ayr�ca baz� �ehirlere Kaos GL ve L�STAG birlikte giderek ailelere yönelik etkinlikler de düzenleyecek.

9. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Bulu�may� sahiplenen yerel grup ve örgütler ile birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla �ehre ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapmak isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresinden Kaos GL Derne�i ile ileti�ime geçebilirsiniz.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.