Ar�iv - 2013 - 21/02/2013

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Program� A��kland�

Bu y�l 8. kez d�zenlenen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Ayaklar� yoluna devam ediyor. "K�resel Ayr�mc�l��a Kar�� Yerel �ttifak" ba�l��� alt�nda bu y�l 20 �ehirde etkinlikler d�zenliyor.

 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyet�ili�e, militarizme, milliyet�i�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini y�kseltmeye, k�resel �l�ekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� "yerellerin ittifak�n�" m�mk�n k�lmaya �al���yor.

 

Bulu�ma kapsam�nda bir �ok ilde yerelin sorunlar� ve ihtiya�lar� da konu�ulacak. D�n���m i�in ��z�m yollar� aranacak.

 

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda, Kocaeli ve Eski�ehir'de etkinlikler d�zenlendi. �ubat, Mart ay�lar�nda ise, Samsun, Mersin, Edirne, Diyarbak�r, Sakarya, Bal�kesir, Kars, Nazilli, Mu�la, Malatya, Antalya, Bursa, Adana, Batman'da  homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

 

Kaos GL Derne�i, Nisan ay�nda "Homofobi ve Transfobiye Kar�� M�lteciler Bulu�uyor" temas�yla, Isparta, Nev�ehir, Kayseri, Denizli'de m�ltecilerle bulu�acak. 

 

Etkinliklerin kesinle�en program� ��yle;

 

Samsun: 23 �ubat, Cumartesi, 17:00 At�lye: "E�cinseller 7/24 "Cinsel" midir?"

Kaos GL Derne�i ad�na Aylime Asl� Demir ve �mer Akp�nar'�n y�r�tece�i etkinlikte kat�l�mc�lar lezbiyen, gey, biseks�el, trans (LGBT) kimlikler, homofobi ve transfobi, kesi�en ayr�mc�l�k t�rleri ve �zg�rl�k m�cadeleleriyle ilgili konu�ma ve sorular�n� sorma f�rsat� bulacaklar. Yer: ��ne Deli�i Toplum Merkezi, TOG, Mimar Sinan Mahallesi, 118. Sokak, No:11, Atakum

 

Mersin: 25 �ubat, Pazartesi, 10:00; At�lye: "Okulda LGBT ��renciler ve Aile ile �al��ma" At�lye: "LGBT Bireylerin Okul ve i� ya�am�nda Deneyimler"

Akdeniz Belediyesi "Homofobi, Transfobi ve Ayr�mc�l�k" temal� insan haklar� e�itimi 25 �ubat Pazartesi g�n� ger�ekle�ecek.

PDR ��retmenlerine y�nelik "LGBT ��rencileri Aile ve Okul K�skac�na Kar�� Nas�l Korunmal�" bro��r�n� haz�rlayan Yasemin �afak, "Okulda LGBT ��renciler ve Aile ile �al��ma"  ba�l�kl� at�lyeyi y�r�tecek.  "LGBT Bireylerin Okul ve �� Ya�am�nda ki Deneyimleri" ile "E�cinselli�e dair S�k Sorulan Sorular At�lyesi"  ise Kaos GL Derne�inden Esin Aksoy ve Se�in Tuncel'in  katk�s�yla ger�ekle�tirecek.

25 �ubat 2013 tarihinde ger�ekle�ecek "LGBT HAKLARI E��T�M'�"  Akdeniz Kent Konseyi Salonu'nda saat 10:00'da ba�layacak. Yer: Akdeniz Kent Konsey Salonu

  

Edirne: 27 �ubat, �ar�amba, 17:00; At�lye: "E�cinsellik Bula��c� m�d�r?"

Bakanlar�n e�cinselli�i hastal�k zannetti�i bir �lkede ya��yoruz, "e�cinsellik ger�ekten hastal�k m�? Yada e�cinsellik bula��c� m�d�r?" sorular�na hep birlikte yan�t verelim. Kaos GL Derne�i ad�na Se�in Tuncel ve Evren E. �akmak'�n y�r�tece�i etkinlikte kat�l�mc�lar�n e�cinsellikle ilgili s�k�a sorulan sorular� yan�tlanacak. Yer: Disk Edirne �ubesi

 

Diyarbak�r: 2 Mart, Cumartesi, Diyarbak�r'da LGBT'lerin Sorunlar�

Kaos GL'in Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Kar�� Avukat A�� Diyarbak�r Etkinli�i kapsam�nda Hebun LGBT Derne�i ile Diyarbak�r'da LGBT'lerin sorunlar� �zerine Diyarbak�r Barosunda panel organize edilecek.

 

Sakarya: 5 Mart, Sal�,

13:00; A��l��: Heteroseksizme Kar�� "yolda�l�k"

14:00; At�lye: "Ho�g�r� ve Hizmet; LGBT Bireyleri Sistem Nereden Vuruyor?"

Sakarya �niversitesi Sosyal Hizmet ��rencilerinin katk�lar�yla hetroseksizmin toplumsal boyutlar� ele al�n�rken, ayn� zamanda sosyal hizmet uzmanlar�n�n mesleki sorumluluklar� ve heterosekizm kar��tl�l��� ele al�nacak. Yer: Sakarya �niversitesi Kongre Salonu

 

Bal�kesir: 7 Mart, Per�embe

10.30 – 12.30; At�lye, "T�m Lezbiyenler Feminist, Feministler Lezbiyen midir?"

13.30 – 15.00; Feminizm ve LGBT Hareketi 

8 Mart D�nya kad�nlar g�n� dolas�yla Bal�kesir'de feminizm ve toplumsal cinsiyet konular� ele al�nacak. "t�m feministler lezbiyendir", "lezbiyenler feministir" genellemeleri neyin �st�n� �rt�yor. Kaos GL'den �dil Engin Deniz, Se�in Tuncel ve Evren E. �akmak �niversite ��rencileriyle birlikte tart��acak.

 

Kars: 11 Mart, Pazartesi, 16:00; Panel: Homofobi ve "Yolda�l�k"

Homofobi ve transfobiye kar�� neden m�cadele etmemiz gerekir? Toplumsal muhalefet ve homofobi kar��tl��� kavramlar�n� Kaos GL'den G�l�stan Aydo�du, Evren E. �akmak birlikte tart��acaklar.  Yer: E�itim Sen Kars �ubesi

 

Nazilli: 20 Mart, �ar�amba, 17:00; At�lye, "E�cinseller A�k Ya��yor mu?"

E�cinseller a��k olur mu? sorusuna verilebilecek en g�zel yan�t� Y�ld�r�m T�rker verdi. "Bir erkek, bir erke�i; bir kad�n, bir kad�n� sever. Kuraca��m�z ikinci c�mle mutlaka politik olacakt�r."  Bizde e�cinsel a�k ve varolu� �zerine sorular�m�z� rahat�a sorabilece�imiz bir at�lye d�zenliyoruz. Kaos GL'den Se�in Tuncel, Aylime Asl� Demir, Evren E. �akmak'�n kat�l�mlar�yla, Yer:  Adnan Menderes �ni. Nazilli �ktisadi �dari Bilimler Fak�ltesi

 

Mu�la: 22 Mart, Cuma, E�itimde Heteronormativite

Mu�la'da Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda iki ayr� etkinlik d�zenleniyor, "E�cinsel Dernekleri e�cinselli�i mi yay�yor" yarg�s�n� Aylime Asl� Demir, Se�in Tuncel ve Emre E. �akmak'�n kat�l�m�yla at�lyede tart��maya a��yoruz. ��leden sonrada Yasemin �afak ve Remzi Altunpolat'�n kat�l�m�yla E�itimde Heteronormativitenin LGBT'lerin hayat�n� nas�l ku�att���n� tart��maya a��yoruz.  Yer: Mu�la S�tk� Ko�man �ni. AKM-B Salonu

 

Malatya: 23 Mart 2013, Cumartesi, Pazar,

Malatya'da toplumsal cinsiyet rollerine s��mayan �ocuklar�n sorunlar�n� tart��mak i�in bulu�uyoruz. Prof. Dr. Melek G�regenli, Dr. Koray Ba�ar, Rehber ��retmen Yasemin �afak ve Kaos GL temsilcileri Se�in Tuncel ve Umut G�ner'le Malatya'da Rehber ��retmenlerle bir araya geliyor.   

 

Antalya: 26-27 Mart, Film G�sterimleri ve S�yle�iler,

Antalya'da LGBT'ler ve homofobi kar��tlar� ile Kale ��i Zula Cafe'de 26 -27 Mart Sal� ve �ar�amba g�nleri bir araya geliyoruz. 26 Mart'ta 19.00; Film G�sterimi: Benim Pembe Hayat�m, 27 Mart �ar�amba ise, 18.00; Film G�sterimi ve S�yle�i: Lola ve Bilidikid'i hep birlikte izleyip �zerine tart���yoruz. 

 

Bursa: 29 Mart, Cuma, E�cinsellikle �lgili Mitler ve Bilimsel Do�rular,

Uluda� �niversitesi Psikoloji b�l�m� ��rencilerinin katk�lar�yla 29 Mart 2013'de iki ayr� etkinlikle bir araya geliyoruz. E�cinsellikle ilgili s�k�a sorular at�lyesini Kaos GL'den Evren E. �akmak ve Se�in Tuncel kat�l�yor. Psikiyatr Umut Altun�z'de 13:30'da E�cinsellikle ilgili mitler ve bilimsel do�rular ba�l�kl� bir konferans verecek.

Yeri ilan edilmeyen etkinlikler daha sonra ilan edilecektir.

 

Adana: 30 Mart, Cumartesi, LGBT'lerin Adalete Eri�iminin �n�ndeki Engeller

Kaos GL'in Cinsel Y�nelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Kar�� Avukat A�� Adana Etkinli�i kapsam�nda panel ve at�lye ger�ekle�tirilecektir.

 

Batman: 13 Nisan,  Toplumsal Cinsiyet Rollerine S��mayan �ocuklar ve Rehber ��retmenler,  

Toplumsal cinsiyet rollerine s��mayan �ocuklar�n sorunlar�n� tart��mak i�in bulu�uyoruz. Prof. Dr. Melek G�regenli, Dr. Koray Ba�ar, Rehber ��retmen Yasemin �afak ve Kaos GL temsilcileri Se�in Tuncel ve Umut G�ner'le Batman'da Rehber ��retmenlerle bir araya geliyor.

 

8. Bulu�ma'ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Bulu�may� sahiplenen ��renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte "Homofobiye Kar�� Kamp�s Bulu�malar�" her y�l daha fazla �niversite kamp�s�ne ta��n�yor. Siz de kamp�s�n�zde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

  

Bu Etkinlik Kaos GL'in Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program� Kapsam�nda Kanada B�y�kel�ili�i taraf�ndan desteklenmektedir.