Ar�iv - 2013 - 12/12/2013

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�ma'lar Dersim'deydi

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar� olan “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar”�n 6 Aral�k Cuma günü Dersim aya�� gerçekle�tirildi.

Dersim LGBT ve TIRAM Gençlik Derne�inin ev sahipli�inde gerçekle�en atölyede Dersim yerelinde örgütlenme olanaklar� konu�uldu. Kaos GL ad�na Evren E. Çakmak’�n kat�ld��� etkinlikte gençlerin sorunlar� ba�l�ca gündem idi. Dersim’de madde ba��ml�l��� ve i�sizlik çemberinde s�k��t�r�lan gençlerle birlikte neler yap�labilece�ini TIRAM’l� gençler aktard�.  Dersim LGBT ile Kaos GL daha sonras�nda ikinci bir toplant� alarak önümüzdeki dönem hakk�nda bir çal��ma takvimi belirledi.

9. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Bulu�may� sahiplenen yerel grup ve örgütler ile birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla �ehre ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapmak isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresinden Kaos GL Derne�i ile ileti�ime geçebilirsiniz.

Bu etkinlik Olof Palme Center’in katk�lar� ile gerçekle�tirilmi�tir.

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.