Ar�iv - 2013 - 05/01/2013

Homofobiye Kar�� Eski�ehir!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program� kapsam�nda, Eski�ehir etkinli�i Rehber ve Psikolojik Dan��manl�k alan�nda �al��an e�itimcilere y�nelik �nsan Haklar� E�itimi ba�lad�.

 

�ki g�n s�recek etkinlikler Kaos GL Dan��ma Kurulu �yesi Melek G�regenli'nin Homofobi ve Ayr�mc�l�k sunumu ile ba�lad�.  

 

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program� kapsam�nda, Mira Psikolojik Dan��manl�k Merkezi ve Bilim ve Sanat Merkez'inin destekleriyle yap�l�yor. Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program� Kanada ve Norve� B�y�kel�ilikleri taraf�ndan desteklenmektedir.