Ar�iv - 2013 - 04/04/2013

Homofobi ve Transfobiye Kar�� Avukatlar Adana'da Bulu�tu

Kaos GL Derne�i, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Kar�� Avukat A��’n�n üçüncü çal��tay�n� Adana Tabipler Odas�n�n ev sahipli�inde gerçekle�tirdi.  

�fade ve örgütlenme özgürlü�ü alan�nda Avukat Veysel OK, Lambdaistanbul’un kapat�lma davas� ve Kaos GL Dergisinin Pornografi say�s�n�n toplat�lmas� davalar� hakk�nda bilgi verdi.

Avukat F�rat Söyle,  hem Ahmet Y�ld�z davas� üzerinden LGBT’lere yönelik nefret cinayetleri ve yarg�n�n�n tutumu üzerine bir sunum yapt�. Sunumun ikinci bölümünde ise çal��ma hayat�ndaki cinsel yönelim ayr�mc�l���ndan bahsettti. 

Avukat Rozerin Kip ise, Bar�nma hakk� ve Avc�lar- Meis Sitesi olay� hakk�nda bilgi verdi.

Avukat Ahmet Toköz ise, Kabahatler kanunu ve i�kence kötü muamele üzerine bir sunum yapt�.

LGBT’lerin hukuki alanda en fazla sorun ya�ad�klar� alanlar üzerine vaka-analizleri yap�d�. Diyarbak�r e�itiminde Kaos GL Derne�i avukat� Hayriye Kara, Trans geçi� süreci, Askeriye-Rapor Alma Süreci ile ilgili bilgi verdi. 

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i Ayr�mc�l���na Kar�� Avukat A��na hukuk@kaosgl.org adresine email atarak kay�t yapt�rabilirsiniz.