Ar�iv - 2013 - 22/04/2013

Homofobi ve Transfobiye Kar�� M�lteciler Bulu�uyor

Kaos GL, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda üç farkl� uydu kentte LGBT s���nmac� ve mülteciler homofobi ve transfobiye kar�� bulu�uyor.

IRQO, Heartland Alliance ve Kaos GL i�birli�i ile Homofobi Kar��t� Bulu�ma kapsam�nda düzenlenen Mülteci Bulu�malar� Isparta ile ba�layacak. Kaos GL Derne�i, bu hafta Isparta, Denizli ve Kayseri’de LGBT mültecilerle bir araya gelecek.

Isparta, Denizli, ve Kayseri’de yap�lacak bulu�malarda LGBT mültecilerin sosyal hizmetlere ve sosyal destek mekanizmalar�na eri�iminin önündeki engellerin LGBT mültecilerin hayatlar�na yans�malar� ele al�nacak.

Kayseri’de Bulu�ma kapsam�nda, 2 Nisan 2013’de kaybetti�imiz trans mülteci arkada��m�z�n anma etkinli�i yap�lacak.

Üç farkl� uydu kentte yap�lan görü�melerde mültecilerin dile getirdikleri, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma kapsam�nda Kaos GL ve Uluslararas� Af Örgütü’nün birlikte örgütledi�i 11 May�s 2013 tarihinde yap�lacak olan mülteci çal��tay�nda gündemle�tirilecek.