Ar�iv - 2013 - 11/11/2013

Homofobi Kar��tlar� Mersin'de Bulu�tu

Mersin LGBT 7 Renk'in, LGBT Aileleri �stanbul Grubu (L�STAG) ve Kaos GL ile birlikte düzenledi�i “Benim Çocu�um” film gösterimi ve “Homofobi Kar��t� Bulu�ma” söyle�isi Cuma (8 Kas�m) günü Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda yap�ld�.

Etkinlikte ilk olarak "Benim Çocu�um" filmi izlendi. Filmden ard�ndan 7 Renk Yönetim Meclisi Üyesi Gazeteci Baki Uguz'un moderatörlü�ünde söyle�inin ilk bölümüne geçildi. Bu bölümde, "Benim Çocu�um" belgesel filminde yer alan L�STAG anneleri P�nar Özer, �ule Ceylan ve Günseli Dum ile 7 Renk'ten Eirene Moon birer konu�ma yapt�. Uguz söyle�iye geçmeden önce, L�STAG annelerine, LGBT mücadelesine birer LGBT annesi olarak verdikleri destekten dolay� te�ekkür etti.

 

“Mücadelemiz ayn� zamanda kendi özgürlü�ümüz için olmal�”

LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) Aileleri �stanbul Grubu (L�STAG) annelerinden P�nar Özer, "Çocuklar�m�z üzerindeki bask�lar� fark ettikçe, kendi üzerimizdeki bask�lar� da fark ettik. Anlad�k ki mücadelemiz, sadece çocuklar�m�z için de�il, ayn� zamanda kendi özgürlü�ümüz ve mutlulu�umuz için de olmal�." dedi.

“El alem ne der korkusunu a��p, çocuklar�m�z� ko�ulsuz sevdik”

Bir trans kad�n annesi olan P�nar Özer, çocu�unun trans oldu�unu ö�renmesinin ard�ndan ya�ad�klar�n� aktard�ktan sonra, bugüne kadar hiçbir etkinli�e kat�lmad���n� belirtti�i k�z� Ela'y� sahneye davet etti. Bu anlar etkinli�in en duygusal anlar�n�n ya�anmas�na neden oldu ve P�nar Han�m ile k�z� Ela ba�ta olmak üzere, pek çok kat�l�mc� gözya�lar�na engel olamad�. Ela Özer, mücadelesinde kendisine verdi�i deste�e gözya�lar� içerisinde annesine sar�larak te�ekkür etti.

 

Çocu�unun durumunu ilk ö�rendi�inde �oke oldu�unu aktaran P�nar Özer �öyle konu�tu: “Bu durumu inkâra yöneldik. Say�s�z soruyu kendimize sorduk; 'Bu hormonal, genetik ya da ruhsal bir bozukluk mu? Geçici bir ergenlik problemi mi ya��yor? Bu bir hastal�k m�? Bunu tercih mi ediyor? Neden tercih ediyor? Arkada�lar�n�n etkisiyle mi böyle oldu?

 

Anne veya baba olarak ihmalkâr ebeveynler miydik? Küçükken birisinin tacizine mi maruz kald� veya ba��na kötü bir �ey mi geldi? Onu yeti�tirirken hata m� yapt�k?' Ama bu sorular�m�za kendi kendimize cevap bulmam�z çok zordu. Bir araya gelip konu�arak, birbirimizden ve uzmanlardan destek alarak bilgilendikçe, sorular�m�za cevaplar bulduk.

 

Ö�rendik ve güçlendik. 'El alem ne der' korkusunu ve endi�esini zamanla a��p, çocuklar�m�z� ko�ulsuz sevmeyi ba�ard�k. Çocuklar�m�z�n aile içinde ve toplumda mutlu ve sayg� gören insanlar olabilmeleri için onlardan beklediklerimizden ço�unun onlar�n iyili�i için de�il; bazen bizim, ço�u zaman ise akrabalar, kom�ular veya toplumsal çevremizin beklentilerini kar��lamak için oldu�unu anlamaya ba�lad�k.

 

Ama en önemlisi, onlar üzerindeki bask�lar� fark ettikçe, kendi üzerimizdeki bask�lar� da fark ettik. Anlad�k ki mücadelemiz, sadece çocuklar�m�z için de�il, ayn� zamanda kendi özgürlü�ümüz ve mutlulu�umuz için de olmal�.”

“Amac�m�z ailesine aç�lm�� e�cinsel çocuklar�n ebeveynlerine destek vermek”

Daha sonra söz alan �ule Ceylan, "Benim Çocu�um" filminin yurt içi ve yurt d���nda pek çok yerde gösteriminin yap�ld���n�, filmin Amerika'dan Güney Afrika'ya kadar pek çok ülkede festivallere kat�ld���n� söyledi. L�STAG olarak üniversitelerde panellere kat�ld�klar�n� belirten Ceylan, amaçlar�n�n ailesine aç�lm�� e�cinsel çocuklar�n ebeveynlerine destek vermek oldu�unu ifade etti.

 

Ceylan bir soru üzerine aralar�nda seks i�çili�i yapan trans bireylerden hiç aile olmad���n� ancak bunun kendi tercihleri de�il, bu ki�ilerin kendilerine ula�mamas� oldu�unu söyledi. Çocu�u seks iççisi olan bireylerin aileleri ile de dayan��maya haz�r olduklar�n� vurgulad�.

 

Cinsel E�itim Tedavi ve Ara�t�rma Derne�i'nden (CETAD) gönüllü psikiyatr ve psikologlar�n deste�iyle her ay�n ilk Per�embe ak�am� 17.30'da �stanbul �i�li'de CETAD merkezinde bilgilendirme ve payla��m toplant�lar� düzenlediklerini kaydeden Ceylan, Eski�ehir ve �zmir'de de CETAD e�itimi alm�� uzmanlar taraf�ndan toplant�lar düzenlenmekte oldu�unu söyledi.

“Zamanla çocuklar�m�z önümüzü açt�”

�ule Ceylan'�n ard�ndan söz alan Günseli Dum ise L�STAG hakk�nda bilgi verdi. 2008 y�l�n�n May�s ay�nda bir araya geldiklerini belirten Dum, "Birbirimizle görü�üp dertle�en insanlard�k. Zamanla çocuklar�m�z, LGBT bireyler önümüzü açt�. Bir araya gelmemizin hemen ard�ndan ilk yurt d��� toplant�ya �talya'da kat�ld�k ve bu toplant� ufkumuzu açt�.

 

Me�erse LGBT konusunda Avrupa'daki tutum da pek farkl� de�ilmi�. �unu anlad�m ki toplumlarda az�nl�k olan herkese kar�� bir önyarg� var.

 

Hangi toplumda olursan ol, farkl� olana kar�� nefret söylemi üretiliyor. Bu söylemler ise nefret cinayetlerine yol aç�yor. Bu nefret ailede ve okulda ba�l�yor. Ben buradan anne-baba olacak insanlara ve ö�retmenlere seslenmek istiyorum; çocu�unuza ve ö�rencilerinize, herkesin birbirinden farkl� olabilece�ini ve bu farkl�l���n normal oldu�unu ö�retin. Herkesin renginin, dilinin, �rk�n�n, cinsel yöneliminin, cinsiyet kimli�inin farkl� olabilece�ini anlat�n. Bizler, e�cinselli�in bir hastal�k, sapk�nl�k olmad���n� anlatmak için yola ç�kt�k. Bu belgesel film ile yüzbinlerce aileye ula�t�k ve ula��yoruz." dedi. Dum LGBT bireylere, ailelerine aç�ld�klar�nda hemen kabullenmelerini beklememelerini, kabullenme sürecinin uzun sürece�inin bilincinde hareket edilmesi gerekti�ini vurgulad�.

 

Söyle�inin ilk bölümünde son sözü alan 7 Renk Yönetim Meclisi Üyesi Eirene Moon ise ailesine aç�lma süreci ve bu süreçte ya�ad�klar�n� payla�t�.

“E�cinsel Gettolar De�il Kentin Tamam�n� �stiyoruz”

“Homofobi Kar��t� Bulu�ma” söyle�isinde ise Kaos GL'den Seçin Tuncel ve Evren Emre Çakmak ile 7 Renk'ten Eren Aksoy birer konu�ma yapt�. Evren Emre Çakmak, homofobi kar��t� bulu�malar hakk�nda bilgi verirken, bu y�lki ana teman�n "E�cinsel Gettolar De�il Kentin Tamam�n� �stiyoruz" oldu�unu söyledi. Çakmak, "Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar"�n cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçili�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye ve muhafazakâr tek tiple�tirmeye kar�� renklerin ittifak�n� mümkün k�lmaya çal��t���n� ifade etti. Seçin Tuncel de LGBT'lerin örgütlenmesinin önemine vurgu yapt�. 7 Renk Yönetim Meclisi Üyesi Eren Aksoy ise k�saca ailesine aç�lma sürecinden bahsettikten sonra 7 Renk hakk�nda bilgi verdi. Son olarak kat�l�mc�lar�n sorular� yan�tland�.

Bulu�maya siyasiler yo�un ilgi gösterdi

Etkinli�e Mersinlilerin ilgisi yo�un olurken, 200 ki�ilik salonda yer kalmazken etkinli�i ayakta izleyenler de oldu. Kat�l�mc�lar aras�nda CHP Mezitli Belediye Ba�kan Aday Aday� Ula� Y�lmaz, CHP Mezitli Belediye Meclis Üyesi Aday Adaylar� Süheyla Turan ve Beril Durmaz, CHP �l Kad�n Kollar� yöneticileri, CHP Mezitli �lçe Kad�n Kollar� Ba�kan� Afitap Duru ve yönetimi, CHP Mezitli Eski Gençlik Kollar� Ba�kan� Ça�r� Turan, Sosyalist Yeniden Kurulu� Partisi (SYKP), Halklar�n Demokratik Partisi (HDP), Kad�n Eme�i Kolektifi ve Özgürlükçü Gençlik Derne�i temsilcileri ile Mersin Üniversitesi Sinema Televizyon Toplulu�u da yer ald�.

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.