Ar�iv - 2013 - 01/03/2013

Homofobi Kar��tlar� Edirne'de Bulu�tu

Edirne’de homofobiye kar�� gençler bulu�tu. 27 �ubat tarihinde Toplum Gönüllüleri (TOG) Trakya ile birlikte gerçekle�tirilen etkinlikte Kaos GL’den K�vanç Tanr�yar, Seçin Tuncel, Evren E. Çakmak “E�cinsellik Bula��c� m�d�r?” ba�l�kl� bir atölye düzenledi. Trakya Üniversitesi Ay�ekad�n Yerle�kesi 90’s Kafe’de gerçekle�en etkinli�i 50’nin üzerinde kat�l�mc� izledi.

“E�cinsellik Bula��c� m�d�r?” ba�l�kl� etkinlikte kat�l�mc�lar�n toplumsal cinsiyet, ayr�mc�l�k, heteroseksizm, LGBT kimlikler ve hareket gibi konularda merak etti�i konular aktar�ld�. Aile ve örgütlenme meselelerinin a��rl�kl� konu�uldu�u atölyede kat�l�mc�lardan biri “geçen y�l ki atölye sayesinde aileme aç�ld�m, art�k annem de Kaos GL okuyor” derken bir ba�ka kat�l�mc� “geçti�imiz atölyeden sonra TOG’a kat�lmaya karar verdim” dedi.

Yerel Bulu�malar�n üçüncü kez gerçekle�tirildi�i Edirne’de etkinlik sonras� grupla yerel gruplar�n örgütlenme alan�nda ya�ad��� problemler konu�uldu. Yerel ittifaklar�n güçlendirilmesini hedefleyen bu toplant�da yerelin sorunlar� ve olanaklar� masaya yat�r�ld�.

“Küresel Ayr�mc�l�klara Kar�� Yerel �ttifak” ba�l���yla bu y�l 20 �ehirde gerçekle�ecek olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar�n Samsun, Edirne ve Nazilli ayaklar� TOG’un ev sahipli�i ile gerçekle�iyor.

 

8. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçi�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye, küresel ölçekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� “yerellerin ittifak�n�” mümkün k�lmaya çal���yor.

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda, Kocaeli ve Eski�ehir’de etkinlikler düzenlendi. �ubat, Mart ay�lar�nda ise, Samsun, Mersin, Edirne, Diyarbak�r, Sakarya, Bal�kesir, Kars, Nazilli, Mu�la, Malatya, Antalya, Bursa, Adana, Batman’da  homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

Bulu�may� sahiplenen ö�renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla yerele ve üniversite kampüsüne ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

Bu Etkinlik Kaos GL’in Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program� Kapsam�nda Kanada Büyükelçili�i taraf�ndan desteklenmektedir.