Ar�iv - 2013 - 17/04/2013

Homofobi Kar��t� Bulu�ma'da "Bar��" Konu�ulacak

LGBT realitesinin tan�nmas� için mücadele yürüten Kaos GL, “bar��” meselesini Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n gündemine ta��yor

Kaos GL, her y�l 17 May�s haftas�nda yapt��� Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’y� bu y�l sekizinci kez düzenleyecek.

Cinsiyet Kimli�i ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma günü olan 17 May�s etkinliklerinde Kaos GL bu y�l toplumsal bar��� konu�acak.

Forum ve Konferanslar 17-18 May�s’ta

Sava� ortam�nda geli�en milliyetçi dalgan�n nefretle harmanlan�p tüm toplumu ablukaya almas�na kar�� her zaman bar��� savunagelen Kaos GL, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n ilk gününde “bar�� süreci”ni ele alacak.

LGBT toplumunu bar�� sürecine dahil olmak için Bulu�ma’ya ça��ran Kaos GL, Kürtler “Kürt” olmak bak�m�ndan özgür ve e�it hissetmedikçe, hiç kimsenin gerçekten özgür olamayaca��n� savunuyor.

Homofobi ve Transfobi meselesi ile seksizm, milliyetçilik, �rkç�l�k, militarizm aras�ndaki ili�kilere dikkat çeken Kaos GL, farkl� ayr�mc�l�klar aras�nda ba�lant�lar kurmaya çal���yor. Söz konusu ayr�mc�l�klara kar�� mücadele pratikleri ve özgürlük mücadeleleri aras�nda yatay a�lar örmeyi hedefliyor.

Bulu�ma’n�n forum ve konferanslar�, 17-18 May�s 2013 tarihlerinde, Türkiye’nin yan� s�ra ABD, Polonya, Hollanda ve Fransa’dan film yönetmeni, sendikac�, siyasetçi ve akademisyenlerin kat�l�m�yla yap�lacak.

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Ankara’da, Ça�da� Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekle�ecek.

Yürüyü� 19 May�s’ta!

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 2008 y�l�ndan bu yana “yürüyü�” ile tamamlan�yor.

“Homofobi ve Transfobiye Kar�� Yürüyü�” bu y�l 19 May�s Pazar günü yap�lacak.

LGBT'lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürle�ece�i bir dünya için Homofobi ve Transfobiye kar�� gökku�a�� bayra��n�n alt�nda gerçekle�ecek yürüyü�, saat 14:00’te, Kurtulu� Park�’ndan ba�layacak.

1 May�s’tan 17 May�s’a!

Kaos GL, Homofobi Kar��t� Bulu�ma’y� ba�tan bu yana özgürlük mücadelesinin bir parças� olarak geli�tiriyor. Özgürlük talebi ortak, mücadele de ortak olmal� �iar�ndan hareket eden Kaos GL, 1 May�s’tan Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün olan 17 May�s’a özgürlük mücadeleleri aras�nda köprüler kuruyor.

Bütün etnik, kültürel ve cinsel farkl�l�klar� yok ederek herkesi birbirine benzetmeye ve dolay�s�yla öldürmeye çal��an heteroseksist sömürgeci sisteme kar�� mücadele eden Kaos GL, 1 May�s’tan 17 May�s’a yürüyü�ünü bu y�l da sürdürecek.

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n program� ile öncesinde Ankara Üniversitesi, Ortado�u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi kampüslerinde düzenlenecek etkinliklerin ayr�nt�lar� 30 Nisan Sal� günü ilan edilecek.