Ar�iv - 2013 - 28/03/2013

Homofobi Kar��t� Bulu�ma Mart Ay�n� Antalya ile Sonland�rd�

Kaos GL Derne�inin düzenledi�i Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar’�n Mart program� Antalya’da dün düzenlenen etkinlik ile son buldu.

Kaleiçi’nde Zula Kafe’de gerçekle�en etkinlikte önce Almodovar’�n “Kötü E�itim” filmi gösterildi. Filmin ard�ndan a��rl�kl� olarak e�itim alan�nda ya�anan s�k�nt�lar�n konu�uldu�u k�sa bir söyle�i gerçekle�ti.

Önümüzdeki dönem Antalya’da yap�labilecek çal��malar�n da konu�uldu�u etkinlik ile Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar�n Mart program� sona erdi.

8. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçili�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye, küresel ölçekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� “yerellerin ittifak�n�” mümkün k�lmaya çal���yor.

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda Kocaeli, Eski�ehir Samsun, Mersin, Edirne, Diyarbak�r, Sakarya, Bal�kesir, Kars, Nazilli, Malatya, Antalya, Bursa ve Mu�la’da etkinlikler düzenlendi. Nisan ay�nda ise Kaos GL Adana, Batman, Çanakkale ve Antakya’da homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

Bulu�may� sahiplenen ö�renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla yerele ve üniversite kampüsüne ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

Detayl� bilgi için: evren@kaosgl.org adresine mail atabilirsiniz. 

* Kaos GL’nin Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program�, Kanada Büyükelçili�i taraf�ndan desteklenmektedir.