Ar�iv - 2013 - 07/01/2013

Eski�ehir'de Rehber ��retmenlerle Bulu�tuk!

Yerel Homofobi Kar��t� Bulu�ma Etkinlikleri kapsam�nda Eski�ehir'de rehber ��retmen olarak �al��an 50 rehber ��retmen ile bir araya gelindi. Etkinli�in a��l�� oturumunu Kaos GL Dan��ma Kurulu Ba�kan� Melek G�regenli yapt�. G�regenli, Ayr�mc�l�k ve homofobi �zerine sunum yapt�.

 

�ki g�n s�ren etkinlikte Dr. Koray Ba�ar cinsel y�nelim ve cinsiyet kimli�i geli�imi �zerine sunum yapt�.

 

E�itimin ikinci g�n�nde ise LGBT ��renciler ve e�itimcilerin okul ortam�nda ya�ad��� ayr�mc�l�klar deneyimleri �zerine Umut G�ner ve Se�inTuncel deneyimlerini aktard�.

 

Mira Rehberlik Dan��manl�k Merkezi, E�itim Haklar� Derne�inin ve rehber ��retmenlerin destekleriyle ger�ekle�en etkinlik ba�ar�l� bir �ekilde tamamland�.  

 

* Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, Canada Fund for Local Initiatives taraf�ndan desteklenmektedir.