Ar�iv - 2013 - 22/04/2013

E�itim Forumu'nda ��retmenlik, Sendika ve Ayr�mc�l�k Tart���ld�

Kaos GL’nin 15 farkl� �ehirden gelen e�itimci ve ö�rencilerle düzenledi�i E�itim Forumu dün gerçekle�ti. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikas� Tüm Bel-Sen’in toplant� salonunda yap�lan etkinlikte cinsiyetçilik, homofobi ve transfobinin e�itim alan�nda hangi pratiklerle ortaya ç�kt��� tart���ld�.

 

Ö�renciye S�n�fta “Sen Topsun” Diyen Biyoloji Ö�retmeni!

�lk olarak Yasemin �afak’�n kolayla�t�r�c�l���nda gerçekle�en oturumda e�itimci ve ö�rencilerin zorbal��a ili�kin tutumlar�n�n nas�l de�i�tirilebilece�i ele al�nd�. Meslekî donan�m�n zaman zaman kötüye kullan�ld���n� belirten �afak’�n ard�ndan özellikle rehberlik ve biyoloji ö�retmenlerinin kendi uzmanl�klar�n� ö�rencilere kar�� nas�l kulland�klar�na dair örnekler verildi.

Foruma e�cinsel ö�rencisiyle birlikte kat�lan bir ö�retmen ise ö�rencisinin aç�lma süreciyle kendi ya�ad��� dönü�ümü anlatt�. Malatya’dan gelen ö�retmen, kendi okulundaki ö�retmenlerin homofobi ve transfobi konusunda oldukça yetersiz olduklar�n� söyledi.

 

“LGBT’lere Duyarl�y�m Demek Yetmez”

Evren E. Çakmak’�n kolayla�t�r�c�l���n� yapt��� ikinci oturumda e�itim sisteminde mevcut ve yeni aç�lan çatlaklardan bahsedildi. E�itim-Sen’den Ay�e Panu�, heteroseksizmin erkek egemenli�iyle var oldu�unu söyleyerek okullarda aile ve beden üzerine çal��malar yapmak gerekti�ini söyledi. “LGBT’lere duyarl�y�m demek yetmez, heteroseksizmi sorgulamal�y�z,” diyen Panu�, ö�retmenler odas�nda LGBT konusunu s�k s�k açmak gerekti�ini belirtti.

Ankara’dan bir ö�retmen de sorunun yaln�zca devlet e�itimiyle s�n�rl� olmad���n�, dershanelerdeki homofobi ve transfobinin de denetlenmedi�ini ekledi.

 

“E�itim Hakk�n�n �çi Doldurulmal�”

Gülsüm Depeli’nin kolayla�t�r�c�l���n� yapt��� forumun son oturumunda ise e�itim alan�ndaki alternatif olanaklardan bahsedildi. Remzi Altunpolat, okulu bir metin olarak de�erlendirmeyi önererek ö�retilenler kadar ö�retilmeyenlerin de egemen alg�y� yans�tt���n�n alt�n� çizdi. Altunpolat, e�itim hakk� konusunda bu hakk�n içeri�inin doldurulmad���n� belirterek E�itim-Sen’e �u soruyu yöneltti: “Ayr�mc�l��a kar��y�z demenin ötesinde ne yapacaks�n�z?”