Ar�iv - 2013 - 09/12/2013

Diyarbak�r'da Homofobi Kar��tlar� Bulu�tu

Rosin Çiçek davas�n�n 8. duru�mas�n�n görüldü�ü Per�embe günü KeSKeSoR’un ev sahipli�inde “LGBT�’lerin (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) Kar��la�t�klar� Sorunlar ve Ba� Etme Yollar�” ba�l�kl� bir atölye düzenlendi. Yeni Demokrat Kad�n’�n haberine göre, Mersin LGBT 7 Renk’ten Ya�mur Ar�can ve Kaos GL Derne�i’nden Seçin Tuncel ile Avukat Hayriye Kara’n�n kat�ld��� Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�ma'da a��rl�kl� olarak seks i�çili�i tart���ld�.
 
Atölyede öne ç�kan tart��malar �unlar oldu:
 
Sa�l�k
LGBT�’lerin cinsel kimliklerini anlamland�rmalar� uzunca zaman alabilmektedir. Bu yüzden h�zl�ca kendine bir kimlik biçmektense, ki�i zaman içerisinde deneyimleyerek cinsel kimli�ini isimlendirmelidir. Trans geçi� operasyonlar� ve bilinçsiz hormon kullan�m� bu anlamda geri dönü�ü mümkün olmayan, vücudun dengesini tamamen de�i�tiren ve geride büyük pi�manl�klar yaratabilen sonuçlar yaratabilmektedir.
 
�ntersekslerin u�rad��� sa�l�k gasp�, LGBT mücadelesine dâhil olmalar� sonucunu do�urmaktad�r. Henüz küçük ya�ta ameliyat edilen intersekslerin cinsel organ�, erkek cinsel organ� için yap�lan operasyonlar daha yüksek maliyetli oldu�u için, ço�unlukla kad�n cinsel organ�na dönü�türülmektedir.
 
Seks ��çili�i
Zorunlu seks i�çili�i hayatta kalmak ad�na gidilen bir yoldur. Fakat gerek LGBT�’ler gerek toplum nezdinde e�cinsellik=seks i�çili�i �eklinde yanl�� bir denklem ortaya ç�kmakta ve genç LGBT�’ler seks i�çili�ini di�er alternatifleri dü�ünmeksizin kendilerine bir meslek olarak seçmektedir. Bu kimi zaman vitrinde be�enilen bir ayakkab� için bir gecelik ya�anan i�çilikler halini alabilmektedir.
 
Seks i�çili�i özellikle genç bireyler aç�s�nda bedeni oldukça y�pratan ve beraberinde uyu�turucu kullan�m�n� yayg�nla�t�ran; dolay�s�yla ki�inin gerek ki�isel gerek psikolojik/cinsel geli�imini sekteye u�ratabilecek bir sektördür. Kald� ki, seks i�çili�i �stanbul’da dahi gettolar d���nda kabul gören bir durum de�ildir. Bu da sosyal bir izolasyon do�urmaktad�r.
 
Seks i�çili�i böylesine ciddi bir sektörken, ideal toplum düzeninde seks i�çili�i yap�lmayacak demek gerçekçilikten öte sorunu görmezden gelen bir yakla��md�r. Mevcut sistem içinde seks i�çili�i yok say�lamaz. Kolunu makineye kapt�ran bir i�çiye “�deal toplumda kolunu makineye kapt�rmayacaks�n” denilemeyece�i gibi, tecavüze u�rayan, öldürülen, kay�t d��� çal��t�r�lan ve sa�l�k güvencesinden yoksun kalan bir seks i�çisinin de i� güvenli�i talebi göz ard� edilemez.
 
Seks i�çili�i yapan bireyler Ba�-Kur (4/B) primlerini yat�rarak emekli olabilmektedir. Fakat bu i� güvenli�i sorununu çözmemektedir. Buna dair yasal talepler daha gür sesle dillendirilmelidir. Seks i�çili�i tan�nmad��� sürece haklar elde edilemeyecektir. Böylelikle bu denli büyük bir sektörde çal��an bireyler için bu i�, seks köleli�ini yaratan bir sisteme dönü�mektedir. Seks i�çili�i sektörü yasaklanarak ortadan kald�r�lamaz. ��in sosyal boyutu da vard�r. 15 y�l seks i�çili�i yapan biri, bir anda ö�retmenlik yapamaz. Bunun alt yap�s� olu�turulmal�d�r ve bu uzun vadede seks i�çileri aç�s�ndan bir hakt�r.
 
Kabahatler Kanunu
Translar genellikle Kabahatler Kanunu m. 37 gerekçe gösterilerek gözalt�na al�nmaktad�r. Bu madde asl�nda i�portac�lar için getirilmi� bir düzenlemedir. Bu tür gözalt�larda yap�lmas� gereken hangi gerekçeyle gözalt�na al�n�ld���n�n sorulmas�d�r. Gözalt� yaln�zca Kabahatler Kanunu’na dayand�r�lamaz, gerekçesi gösterilmelidir. Kollu�un yapt��� gözalt�lar savc�-hâkim karar� olmaks�z�n yap�ld��� için, genelde kay�t d��� olmaktad�r. Bu tarz hukuksuz gözalt�lar�n tutana�a al�nmas� talep edilmelidir. Bunu kolluk haz�rlamasa da iki avukat�n imzas� ile haz�rlanabilmektedir.
 
Kesilen para cezalar�na kar�� Sulh Ceza Mahkemesi’ne ba�vuru yap�lmal�d�r. Bu tür cezalarda ba�vuru yap�lmad��� için, devlet görmezden gelmektedir. Sonuç al�namamas�na ra�men bu yollara gidilmesi ve uygulanan bu hukuksuzluklar�n itiraz yoluyla rakamlara aksettirilmesi gerekmektedir.
 
Güvenlik
LGBT�’lerin kendi içinde ya�ad�klar� sosyalle�me sorunu göz önünde bulunduruldu�unda anla��l�r olmas�na kar��n, internet üzerinden kurulan arkada�l�klarda çok dikkatli olunmal�d�r. Erkekli�ini birlikte oldu�u ki�iyi öldürmek üzerinden tatmin etmeye çal��an, en iyi ihtimalle gasp edip �iddet uygulayarak travmatik sonuçlara sebep olan birçok insanla kar��la��labilmektedir. Bunun d���nda özellikle Kürdistan’da Hizbullah ve polisin LGBT�’leri fi�lemesi çift yönlü bir sald�r�ya da aç�k alan b�rakmaktad�r. Bu yönden ki�inin önceli�ine almas� gereken nokta güvenli�i olmal�d�r.
 
Öncesinde daha kapal� olan di�er siyasetlerle, kad�n kurumlar� ve di�er LGBT� olu�umlar� ile ili�kiler güçlendirilmelidir. Öz örgütlülükler güçlendirilmeli, talepler siyasi bir çizgide dillendirilmelidir. Di�er kurumlar�n içinde bar�nd�rd�klar� homofobi ve transfobiyi k�rmak ad�na, daha çok temasta bulunulmal�d�r. Bu noktada as�l görev, biz LGBT� örgütlerinindir.
 
Davan�n ard�ndan Adana, Antalya, Antep, Eski�ehir, �stanbul, �zmir ve Mersin’de yap�lan eylem ve bas�n aç�klamalar�yla nefret cinayetlerine dikkat çekildi.
 
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.