Ar�iv - 2013 - 13/11/2013

�ukurova Yerel Bulu�malar� Adana ve Antakya ile Tamamland�

Homofobiye Kar�� Çukurova bölgesindeki Yerel Bulu�malar Mersin’in ard�ndan Adana ve Antakya ile tamamland�

 

9. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n yerel ayaklar� olan “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” Mersin ile ç�kt��� yola Adana ve Antakya ile devam etti.

 

Mersin 7 Renk LGBT Derne�inin ev sahipli�inde Cuma günü Mersin Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu’nda yap�lan etkinli�in ard�ndan Adana ve Antakya bulu�malar� gerçekle�tirildi..

 

Adana

Cumartesi günü Adana Tabip Odas�’nda gerçekle�en etkinlik, Queer Adana'n�n evsahipili�inde "Benim Çocu�um" film gösterimi ile ba�lad�. Gösterimin ard�ndan Evren E. Çakmak’�n moderatör oturumda L�STAG annelerinden �ule Ceylan, Günseli Dum ve P�nar Özer ile Kaos GL Derne�i Dan��ma Kurulundan Doç. Dr. Gül�ah �eydao�lu konu�tu. Anneler LGBT ailelerinin örgütlenme süreçlerinden bahsederken �eydao�lu “bilimin içinde heteroseksizm ile mücadele” üzerine konu�tu. Daha sonra salondaki kat�l�mc�lar�n sorular� cevapland�.

 

Antakya

Kaos GL ve L�STAG ekibi Adana’n�n ard�ndan Antakya’ya geçti. Pazar günü Antakya’da gerçekle�tirilen etkinli�e Ritim Sanat Merkezi ev sahipli�i yapt�. "Benim Çocu�um" film gösteriminin ard�ndan gerçekle�tirilen söyle�ide L�STAG Anneleri ve Kaos GL Derne�inden Seçin Tuncel konu�mac� oldu. Geçti�imiz dönemde Kaos GL’nin ö�retmen e�itimine kat�lan ö�retmenler ve etkinli�e yerelden destek sunan Antakya Güzel Sanatlar Derne�i’nin (AGÜSAD) ça�r�s� ile etkinlik sonras� bir toplant� gerçekle�tirildi. Toplant�da Antakya’da da Anti-Heteroseksist bir hareketlili�in yola ç�kmas� gerekti�i konu�uldu. 

 

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar Yola �k�yor

Gezi park� olaylar�n�n yaratt��� yeni toplumsalla�ma dalgas�n� bir kentten ba�ka kente ta��yacak olan bulu�ma, yerellerin rengini görünür k�lacak. Bu y�l 30un üstünde �ehirde gerçekle�tirilecek olan etkinlikle ile kentin tamam�n� geri almak isteyenler gökku�a�� alt�nda bir araya gelecek.

 

Kaos GL’nin yaz döneminde belirledi�i “her y�l yeni 5 �ehir” hedefi do�rultusunda bu y�l bulu�maya yeni yolda�l�klar da dahil oluyor. Kaos GL ayr�ca her y�l 3 �ehri daha kendi etkinliklerini kendisi gerçekle�tirebilece�i kapasiteye ula�t�rmay� hedefliyor.

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçi�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye ve muhafazakâr  tek tiple�tirmeye kar�� renklerin ittifak�n� mümkün k�lmaya çal���yor.

Bulu�ma kapsam�nda birçok ilde yerelin sorunlar�, ihtiyaçlar� ve Gezi olaylar�n�n yaratt��� olanaklar da konu�ulacak. Dönü�üm için çözüm yollar� aranacak.

 

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda Mersin, Adana, Antakya, Urfa, Trabzon, Antep, Kars, Sinop, Sivas, Eski�ehir, Diyarbak�r, Batman, Dersim, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Nazilli, Mu�la, Çanakkale, Samsun, Malatya, Bursa, Antalya, Mardin, �zmir, Bal�kesir, Hakkari, Elaz��, Van, Giresun, Kayseri, Denizli, Isparta’da homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

 

Ayr�ca baz� �ehirlere Kaos GL ve L�STAG birlikte giderek ailelere yönelik etkinlikler de düzenleyecek.

9. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Bulu�may� sahiplenen yerel grup ve örgütler ile birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla �ehre ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapmak isterseniz bilgi@kaosgldernegi.org adresinden Kaos GL Derne�i ile ileti�ime geçebilirsiniz.

 

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.