Ar�iv - 2013 - 29/03/2013

Bursa 2006'dan Beri �lk Kez LGBT'lere Kucak A�t�

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar�n Sal� günkü dura�� Bursa’da Uluda� Üniversitesi’ydi. Etkinlik 2006’daki linç olaylar�ndan sonra Bursa’da gerçekle�tirilen ilk LGBT temal� etkinlik oldu. Uluda� Üniversitesi Psikoloji Toplulu�unun ev sahipli�i ile düzenlenen etkinlik Rektörlük Konferans Salonunda gerçekle�tirildi. Lambda�stanbul’dan LGBT aktivisti Y�ld�z Tar ile Kaos GL Derne�i’nden Seçin Tuncel ve Evren E. Çakmak’�n konu�mac� oldu�u iki oturumluk etkinli�e yakla��k 250 ki�i kat�ld�.

E�cinsellik Toplum Sa�l���n� Olumsuz mu Etkiliyor?

�lk oturum “E�cinseller Toplum Sa�l���n� Olumsuz mu Etkiliyor” ba�l�kl� atölyeydi. Seçin Tuncel’in yürütücülü�ünde gerçekle�en atölyede anti-heteroseksist politika ve cinsel kimli�e ili�kin terimler ve süreçler aktar�ld�. Daha sonra ise salondan gelen sorular yan�tland�.

E�cinsellikle �lgili Mitler ve Bilimsel Do�rular

Y�ld�z Tar ve Evren E. Çakmak’�n konu�mac� oldu�u ikinci oturumda ise bilimin ideolojisi üzerine konu�uldu. Hastal�ktan ideolojiye homofobinin yükseli�i hakk�nda ilerleyen konu�mada LGBT hareketlerin tarihine de de�inildi. Salondan gelen soru ve görü�lerle devam eden oturumun ard�ndan konu�malar d��ar�da da devam etti.

 

8. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçili�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye, küresel ölçekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� “yerellerin ittifak�n�” mümkün k�lmaya çal���yor.

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda Kocaeli, Eski�ehir Samsun, Mersin, Edirne, Diyarbak�r, Sakarya, Bal�kesir, Kars, Nazilli, Malatya, Antalya, Bursa ve Mu�la’da etkinlikler düzenlendi. Nisan ay�nda ise Kaos GL Adana, Batman, Çanakkale ve Antakya’da homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

Bulu�may� sahiplenen ö�renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla yerele ve üniversite kampüsüne ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

Detayl� bilgi için: evren@kaosgl.org adresine mail atabilirsiniz. 

* Kaos GL’nin Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program�, Kanada Büyükelçili�i taraf�ndan desteklenmektedir.