Ar�iv - 2013 - 13/05/2013

B�lgesel A� "Memorandum 2013"� Yay�nlad�!

"The Regional Network Against Homophobia", established in May 2011 with the participation of LGBTIQ organizations and initiatives in the Middle East, North Africa, the Balkans and Caucasus, is declaring its first Annual Memorandum on how the year of 2012 looked concerning the LGBTIQ people's human rights in 18 countries: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Egypt, Georgia, Greece, Iraq, Israel, Lebanon, Macedonia, Montenegro, Palestine, Serbia, Tunisia and Turkey.

This Memorandum is a true summary of the large scale of homophobia and transphobia which ranges from criminalization and executions to condemning LGBTIQ society in the name of religion, morality or even "fighting capitalism". The highlighted concerns bring special attention to criminalization of homosexuality and cross-dressing, hate crimes and speeches, usage of homosexuality in media to oppress opposing political and public figures, anal and vaginal examinations and arbitrary detentions, scapegoating LGBTIQ communty for economic problems, and racist politics that legitimize homophobic and transphobic regimes. Each country expresses unique challanges from their local windows and underlines their demands in order to live not only in equality but also in joy and dignity that come with our sexual orientations and gender identities.

The Network, which aims to stand up against similar political patterns and break mental and physical borders that separate us, stands against homophobia and transphobia as well as sexism, nationalism, militarism and religious conservatism that perpetuate the heterosexist ideology.

The Memorandum can be found below.

For more information:
Kaos GL, Nevin �ztop - nevin@kaosgl.org / Turkey
"The Regional Network Against Homophobia" Coordination

 

Orta Do�u, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kafkasya’da yer alan LGBTIQ örgütlerinin ve giri�imlerinin May�s 2011’de ortak çal��ma karar�yla kurulan “Homofobiye Kar�� Bölgesel A�”, 2012’nin sözkonusu bölgelerdeki LGBTIQ toplumunun insan haklar� için ne anlama geldi�ini anlatan ilk “Y�ll�k Memorandum”unu yay�nlad�.

 

LGBTIQ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, �nterseks ve Queer) toplumunun sosyal ve hukuki ya�am ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi ad�na, 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün çerçevesinde yay�nlanan “Memorandum 2013” Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, H�rvatistan, Irak, �srail, Karada�, Lübnan, Makedonya, M�s�r, S�rbistan, Tunus, Türkiye ve Yunanistan’� ele al�yor.

 

Memorandum, LGBTIQ toplumunun suç say�lmas� ve cezaland�r�lmas�ndan, din, ahlak ve hatta “kapitalizmle mücadele” ad� alt�nda k�nanmas�na kadar çe�itlilik gösteren homofobi ve transfobinin net bir resmini ç�kar�yor. Memorandum, e�cinselli�in ve “trans davran��lar�n suç say�lmas�na, nefret suçu ve söylemine, toplumun ve siyasetin muhalif seslerini bask�lamak için e�cinselli�in medyada kötüye kullan�m�na, anal ve vajinal muayene ve keyfi gözalt�lara, çe�itli ülkelerin ekonomik krizlerinden LGBTIQ toplumunun sorumlu tutulmas�na ve homofobik ve transfobik rejimleri me�ru k�lan �rkç� politikalara ayr�ca dikkat çekmeyi amaçl�yor. Ülkelerine has zorluklar� kendi yerel pencerelerinden ifade eden ülkeler, ya�an�l�r hayatlar sürmek için gerekli olan�n sadece e�itlik de�il ayn� zamanda cinsel yönelimlerimiz ve cinsiyet kimliklerimizle gelen haz ve onurun da oldu�unun alt�n� çiziyor.

 

Benzer ayr�mc� siyasi pratikleri ve bizleri birbirimizden ay�ran zihinsel ve fiziksel s�n�rlar� k�rmay� hedefleyen A�, yaln�zca homofobi ve transfobiye kar�� de�il, heteroseksist ideolojinin nefes almas�n� sa�layan cinsiyetçilik, milliyetçilik, militarizm ve dini muhafazakârl���n da kar��s�nda kendini konumland�r�yor.

 

Memorandum’un tam metnini yay�nl�yoruz:

 

MEMORANDUM 2013

Homofobiye Kar�� Bölgesel A�

 

Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Cezayir, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, H�rvatistan, Irak, �srail, Karada�, Lübnan, Makedonya, M�s�r, S�rbistan, Tunus, Türkiye ve Yunanistan

 

LGBTIQ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, �nterseks ve Queer) toplumunun sosyal ve hukuki ya�am ko�ullar�n�n iyile�tirilmesi ad�na, 17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün çerçevesinde, “Memorandum 2013” haz�rlanm��t�r.

 

“Homofobiye Kar�� Bölgesel A�”, Orta Do�u, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kafkasya’da yer alan LGBTIQ örgütlerinin ve giri�imlerinin May�s 2011’de ortak çal��ma karar�yla kuruldu. A�, yaln�zca homofobi ve transfobiye kar�� de�il, heteroseksist ideolojinin nefes almas�n� sa�layan cinsiyetçilik, milliyetçilik, militarizm ve dini muhafazakârl���n da kar��s�nda kendini konumland�r�yor.

 

Benzer ayr�mc� siyasi pratikleri ve bizleri birbirimizden ay�ran zihinsel ve fiziksel s�n�rlar� k�rmay� hedefleyen A�, 2012’nin sözkonusu 18 ülkedeki LGBTIQ toplumunun insan haklar� için ne anlama geldi�ini anlatan ilk “Y�ll�k Memorandum”unu yay�nl�yor. Bu Memorandum, LGBTIQ toplumunun suç say�lmas� ve cezaland�r�lmas�ndan, din, ahlak ve hatta “kapitalizmle mücadele” ad� alt�nda k�nanmas�na kadar çe�itlilik gösteren homofobi ve transfobinin net bir resmini ç�kar�yor.

 

Bu Memorandum’da, insan haklar�n�n verilen haklar olmad���n�n, dolay�s�yla haklar�n koruma alt�na al�nmas�n�n da rastgele al�nm�� inisiyatiflerle mümkün olmayaca��n�n alt�n� çizmek istiyoruz. Bu bildiri ile, LGBTIQ haklar�n�n insan haklar� oldu�unu hayk�r�yoruz. LGBTIQ toplumu, ayr�mc�l��a, tacize ve �iddete çok daha s�k ve kolay maruz kalmaktad�r ve bunun nedeni, toplumun her katman�nda var olan homofobi ve transfobidir. Bu ayr�mc�l�k türlerinin geni� bir etkiye ve çapa sahip olmas�n�n sebebi ise ahlakç�, dini ve milliyetçi ülkelerimizdeki egemen güçlerin siyasi kanaatinin bizatihi ta kendisidir.

 

Tüm bu nedenlerle, Bölgesel A�’da temsil edilen tüm ülkelerin ba�ar�s�zl�k sergiledi�i alan olan LGBTIQ toplumun tam güvenli�inin sa�lanmas� için gerekli ad�mlar at�lmal�d�r. �nsanlar�n ayr�mc�l�ktan korunmas� ve onurlu bir ya�am sürmelerinin sa�lanmas�, temsil edilen ülkelerin tamam�n�n taraf oldu�u uluslararas� anla�malarda öncelikler olarak belirtilmi�tir.

 

Hiçbir ülke ya da kurum, insanlar�n cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri üzerinden ayr�mc�l�k yapmay� me�rula�t�ramamal�d�r. Bu nedenle, hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun, ülkelerimizdeki hak ihlallerinin kar��s�nda duranlar�n ta kendisi olmas� gereklidir.

 

MEVCUT DURUMA GENEL B�R BAKI�

 

�nsan Haklar� Evrensel Bildirgesi, her insan�n do�u�tan özgür, hak ve onurlar�nda e�it do�du�unu ifade eder(1). Ki�inin cinsel yönelimi veya cinsiyet kimli�i, onurlu ve e�it bir muamele görmesinin önünde bir engel te�kil edemez. Her cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�inden insan, her insan hakk�n� sonuna kadar kullanma hakk�na sahiptir.

 

Herkesin, salt cinsel yönelimi veya cinsiyet kimli�i nedeniyle(2) ayr�mc�l��a u�ramadan insan haklar�n� ya�amaya eri�imi olmal�d�r(3). Herkes, yasa önünde ve yasalar�n korumas�nda e�it ya�ama hakk�na sahip olmal�d�r. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i üzerinden ay�rma, d��lama ve k�s�tlama, insan haklar� ve temel özgürlüklerin tan�mlanmas�n� ve e�it �artlarda ya�anmas�n� baltalamaktad�r.

 

Ülkelerimizde ve daha geni� ba�lam�yla bölgelerimizde, LGBTIQ toplumu, kimliklerinden ötürü bask� ve korku alt�nda ya�amaktad�r. Heteronormatif ve geleneksel ba�lama uymayan ki�ilere yönelik mevcut sosyal d��lama ve siyasi bask�, LGBTIQ toplumun bir karanl�k çukurda bekliyor olmas�na ve görünür olabilmek için bir dirhem alan bile bulamamas�na neden olmaktad�r. Bu da, LGBTIQ aktivistlerinin meseleyi kamuya ta��ma gayretini ve toplumda var olmaya yönelik ihtiyaç ve taleplerini inkâr etmeye varmaktad�r.

 

LGBTIQ toplumunun var olabilme yollar�ndan en cazibi de “aç�k” olmadan ili�kilerini, duygular�n� ve hayat�n� ya�amas�d�r. Buradan yola ç�k�ld���nda ise, toplumun geneli, bilinmeyene duyduklar� korku ve toplumun ahlakç� “de�er”lerinden yola ç�karak LGBTIQ gerçe�ini inkâra ve bu inkâr� me�rula�t�rmaya gitmektedir. Bu ataerkil ve heteronormatif atmosfer, LGBTIQ toplumunu, sonuçlar� y�k�c� ayr�mc�l�k olan bir karanl��a, utanmaya ve korkuya itmektedir.

 

LGBTIQ toplumunun aktivistlerini, etkinliklerini ve örgütlerini sessiz kalmaya iterek, bu ülkelerdeki LGBTIQ toplumunun güvenlikten uzak ya�amas�, toplumun onurlu, e�it ve ayr�mc�l�ktan uzak ya�amas�n�n olanaklar�n� yok etmektedir.

�nsan haklar� aras�nda hiyerar�i olu�turman�n etkisi, siyasi ve kültürel alanda hissedilebilir derecede ilerlemektedir. Cinsel ve bedensel haklar, piramidin en dibinde beklemeye mahkûm edilmekte, bunun sonucunda, hükümetin ele almas� gereken daha mühim meselelerin oldu�u genel kanaatine var�lmaktad�r.

 

Her birimizin ülkesinde, LGBTIQ toplumuna yönelik ihlaller ya�anmakta, hükümetlerimiz bu suçlar� k�nama konusunda k�l�n� bile k�p�rdatmamaktad�r. Baz�lar�m�z�n ülkelerinde ise, hükümet, bu suçlar�n ve zulmün bizatihi sorumlusu olmaktad�r.

 

Bu Memorandum ile hükümetlere, halklar�n� ve insan haklar�n� korumaya almalar�n�n önemini ve gereklili�ini bir kez daha hat�rlatmak istiyoruz. Hükümetlerimizi, sorumluluklar�n� ve bizim taleplerimizi dikkate ve ciddiye almaya; LGBTIQ toplumunun insan haklar�n�n korunmas� için var olan uluslararas� mevzuata uymaya ve yasalarda gerekli de�i�iklikleri ve bunlar�n hayata geçirilmesini takip etmeye ça��r�yoruz.

 

TALEP ED�YORUZ!

 

LGBTIQ toplumunun insan haklar� için sayg�, koruma ve ikmal

Güvenli ve onurlu hayatlar sürme hakk�

E�cinselli�in suç olmaktan ç�kar�lmas�

Nefret suçlar�ndan ve nefret propagandas�ndan korumak için yeterli hukuki mevzuat

LGBTIQ insan haklar� savunucular�n�n, programl� ve finansal aç�dan desteklenmeleri

Cinsellik, cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i konular�nda ayr�mc� olmayan e�itim; okullarda homofobik ve transfobik zorbal�k konusunda ö�retmenler ve okul personelinin e�itilmesi

Homofobi, transfobi ve heteroseksizm konular�nda toplumun geneline informel ve devaml� e�itim

Homofobik ve transfobik �iddetle çal��an güvenlik çal��anlar�n�n, vakalarla sayg�l� ve gerekli bir �ekilde i�ini yapmas�

LGBTIQ çal��anlar�n, i�yerlerinde ayr�mc�l�ktan korunmas�

LGBTIQ örgütlerinin ve bu alanda çal��an kurumlar�n, devlet birimleriyle çal��abilmeleri için bilgi kanallar�n�n ve i�birli�i ad�na i�e yarayan ba�lamlar�n olu�turulmas�

Spor gibi sosyal alanlarda, cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i ayr�mc�l���n�n yasaklanmas� ve e�it kat�l�ma aç�k olarak yap�land�r�lmas�

LGBTIQ toplumunun ya�ad��� zulüm, evrensel bir meseledir ve insan haklar� mücadeleleri aras�nda önem ta��yan bir alan� kaplamaktad�r. E�er mücadele, tek bir alan yerine bölgeden ve evrensel kollardan veriliyorsa, zorluklar�n a��lmas� daha kolayd�r. ��te bu nedenle, bu Memorandum’u, dünyan�n her bir yerindeki deste�i toplamak amac�yla sunuyoruz çünkü bir bölgedeki insan hakk� ihlalinin, di�er bölgelerdeki ba�kas�n�n sorumlulu�una i�aret edece�ine inan�yoruz.

Hükümetlerimize, LGBTIQ toplumuna dair ta��d�klar� sorumluluklar� ve halklar�n tamam�n� bir bütün olarak ve e�it �artlarda korumas�n�n gereklili�ini hat�rlat�yoruz.

 

KINIYORUZ!

 

Arnavutluk

Siyaset ve medya alan�ndan tan�nm�� ki�ilerin nefret söylemini ve hedef göstermesini

Devletin çe�itli kurumlar�n�, bu tür vakalar� k�namaya yönelik ad�m atmaya zorlamaya her gün mecbur b�rak�lmam�z�

 

Azerbaycan

Özellikle erkek seks i�çileri ba�ta olmak üzere, geylere kar�� polis �iddetini

Devlet kontrolündeki medyan�n, e�cinselli�i, hükümeti ele�tiren siyasilere ve medya çal��anlar�na kar�� bir �antaj silah� olarak kullanmas�n�

 

Bosna Hersek

LGBTIQ toplumuna ve aktivistlerine yönelik sürekli ve artan nefret suçlar�n�

Trans kimliklerin tan�nmas� ad�na gerekli mevzuat�n olmay���n� ve bu hukuki sürecin içinden ç�k�lmaz bir süreç olu�unu

 

Cezayir

E�cinsel ili�kilerin ve “trans davran��lar�n” suç say�lmas�n�

Ayr�mc�l��a veya tacize kar�� hiçbir koruyucu yasan�n olmay���n�

 

Ermenistan

LGBTIQ ve feminist gruplar�n, milliyetçi gruplar taraf�ndan sistematik sald�r�lara maruz kal���n�

Parlamento üyelerinin ve anaak�m medyan�n nefret söylemini dola��ma sokmas�n�

 

Filistin

LGBTIQ toplumunun bir yandan �srail rejimi taraf�ndan bask�lan�rken, di�er yandan da �slamc� ve laik kesimlerin ahlakç� k�skac�na maruz kalmas�n�

 

Gürcistan

LGBTIQ toplumuna dini ve milliyetçi gruplar�n sald�r�lar�n�

LGBTIQ toplumunun medyadan ve sosyal alanlardan el çekmelerine yönelik bask�lar�

 

H�rvatistan

Spor gibi sosyal alanlardaki homofobik �iddetin su yüzüne artarak ç�kmas�n� ve spor kulüpleri ve taraftarlar� aras�nda ayr�mc� söylemi ve yakla��m�

 

Irak

Normun d���nda kalan cinsel pratiklerin ve kimliklerin, yasalar yoluyla suç ilan edilmesini

LGBTIQ toplumunun haklar�n�n, ülke d��� müdahaleleri me�ru k�lma ad�na kullan�lmalar�n� ve bu u�urda halk�n kültür ve kimli�inin silinmesini

 

�srail

Filistinli LGBTIQ mücadelesinin, �srail devletinin imaj�n� parlatmak ve bask�c�, ayr�l�kç� ve �rkç� politikalar�n� örtbas etmek için kullan�lmas�n�

 

Karada�

LGBTIQ aktivistlerinin yan� s�ra, toplumsal cinsiyet e�itli�i alan�nda çal��an di�er insan haklar� savunucular�na yönelik sald�r�lar�

 

Lübnan

Ahlak ve etik ad� alt�nda, cinsel ve bedensel müdahaleleri ve gözalt�lar�

Zinay� belirleme ve cinsel yönelimi ve prati�i “tespit etme” prati�i olarak anal ve vajinal muayeneleri

Sivil toplumun ve sa�l�k çal��anlar�n�n taleplerinin aksine, polislerin ve Adalet Bakanl���’n�n, salt cinsel yönelim ve cinsiyet kimli�i nedeniyle LGBTIQ toplumu üyelerinin keyfi gözalt�na al�nmalar� konusundaki sessizli�ini

 

Makedonya

LGBTIQ insan haklar� savunucular�na yönelik sald�r�lar�

LGBTI Destek Merkezi’ne yönelik sald�r�y�

Hükümetin ve medyan�n yürüttü�ü homofobik kampanyay�

 

M�s�r

Fa�ist gruplar�n LGBTIQ toplumuna sald�r�lar�n�

Hükümet ve medyan�n homofobik söylemini

Müslüman Karde�ler’in cinsel ve bedensel haklara müdahalelerini

 

S�rbistan

Her Onur Yürüyü�ü giri�imine ya da LGBTIQ içerikli etkinliklere kar�� holiganlar�n bitmek bilmez zorbal���n�

 

Tunus

Cinsiyet bazl� ayr�mc�l���

E�cinsel pratiklerin suç say�lmas�n�

LGBTIQ toplumuna yönelik nefret suçlar�n� ve güvenlik sorununu

Polislerin uygulad��� anal testleri

 

Türkiye

Sosyal, çal��ma hayat�, e�itim ve hukuk alanlar�nda, LGBTIQ toplumunun tan�nmamas�n�

Hükümet temsilcilerinin ve muhafazakâr medyan�n nefret söylemini

Nefret cinayetlerinde, suçu azaltan ve dolay�s�yla suçluyu ödüllendiren bir faktör olarak “haks�z tahrik” uygulamas�n�

LGBTIQ toplumunun varl���n�n Anayasa ve Ayr�mc�l��a Kar�� Yasa’da reddedilmesini ve bir Nefret Suçlar� mevzuat�n�n olmamas�n�

 

Yunanistan

Atina ve di�er Yunan kentlerinde, sa�c� gruplar�n LGBTIQ toplumuna kar�� hedefi belli ve organize sald�r�lar�n�

LGBTIQ toplumunu hedef alan bu fa�ist sald�r�lar�n�n varl���n�n devlet taraf�ndan görülmemesini

Ki�ilerin, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin tan�nmay���n� ve yeterli korunman�n sa�lanmamas�n�

Ekonomik krizin bahane edilerek LGBTIQ toplumunun sorunlar�n�n de�ersizle�tirilmesi ve haysiyetsizle�tirilmesini k�n�yoruz.

 

Notlar:

1. �nsan Haklar� Evrensel Beyannamesi, http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml

2. Birle�mi� Milletler Bildirgesi, http://www.un.org/en/documents/charter/

3. �nsan Haklar�, Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimli�i - BM Karar�, http://www.dayagainsthomophobia.org/UN-Resolution-on-Human-Rights,1237

 

Daha fazla bilgi için:

Kaos GL, Nevin Öztop – nevin@kaosgl.org

“Homofobiye Kar�� Bölgesel A�” Koordinasyonu