Ar�iv - 2013 - 07/03/2013

Bal�kesir'de Heteroseksizme Kar�� Birlikte Y�r�meye Devam

Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�nda 6 Mart tarihinde Bal�kesir’de düzenlenen etkinlikte yerelin olanaklar� ve sorunlar� masaya yat�r�ld�.

Ada kafede gerçekle�en etkinlikte Kaos GL Derne�inden �dil Engindeniz �ahan, Seçin Tuncel ve Evren E. Çakmak konu�mac� ve yürütücü oldu. Konu�malar 8 Mart vesilesi ile “Feminizm, LGBT Hareket ve �ttifaklar�” düzleminde ba�lad�.

Geçti�imiz 1 May�s’ta gökku�a�� bayraklar� ile yürünülen Bal�kesir’de örgütlenme giri�imleri hakk�nda kar��l�kl� tecrübe aktar�mlar� da gerçekle�ti. Kaos GL’nin yerellere yönelik çal��malar� ve kar��l�kl� dayan��ma olanaklar� sunuldu.

Ayr�ca toplant�da yer alan LGBT bireyler tek tek yereli de�erlendirdi. Alanda ya�ad�klar� sorunlar hakk�nda birlikte yapmay� arzulad�klar�n� dillendirdiler. Ayr�ca aç�lma önündeki engellerin nas�l a��laca�� da konu�uldu.

Bal�kesir “Küresel Ayr�mc�l�klara Kar�� Yerel �ttifak” ba�l���yla bu y�l 20’nin üzerinde �ehirde gerçekle�ecek olan Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar�n 7. Dura�� oldu. Kaos GL önümüzdeki aylarda Bal�kesir’de ba�ta Muhabir A�� E�itimi olmak üzere bir dizi daha etkinlik yapmay� kararla�t�rd�.

8. Bulu�ma’ya siz de ev sahipli�i yapabilirsiniz!

Homofobi Kar��t� Bulu�ma, cinsiyetçili�e, militarizme, milliyetçi�e, homofobiye ve transfobiye kar�� toplumsal muhalefetin sesini yükseltmeye, küresel ölçekte bir sorun olan ayr�mc�l��a kar�� “yerellerin ittifak�n�” mümkün k�lmaya çal���yor.

Homofobi Kar��t� Program kapsam�nda, Kocaeli, Eski�ehir, Samsun, Mersin, Edirne, Diyarbak�r, Sakarya ve Bal�kesir’de etkinlikler düzenlendi.  Kars, Nazilli, Mu�la, Malatya, Antalya, Bursa, Adana, Yalova, Batman’da  homofobi ve transfobi kar��tlar� ile bir araya gelecek.

Bulu�may� sahiplenen ö�renci topluluklar� ve akademisyenlerle birlikte “Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar” her y�l daha fazla yerele ve üniversite kampüsüne ta��n�yor. Siz de kampüsünüzde, �ehrinizde bulu�maya ev sahipli�i yapabilirsiniz.

Bu Etkinlik Kaos GL’in Homofobi Kar��t� Bulu�ma Yerel Etkinlikleri Program� Kapsam�nda Kanada Büyükelçili�i taraf�ndan desteklenmektedir.

Homofobi Kar��t� Yerel Bulu�malar�n mart ay� etkinlik takvimine bu linkten ula�abilirsiniz.