Ar�iv - 2013 - 04/12/2013

Antep'te Homofobi Kar��tlar� �niversiteye Ra�men Bir Araya Geldiler

Derne�imizin düzenledi�i Homofobiye Kar�� Yerel  Bulu�malar'�n Antep aya�� haftasonu ZeugMadi’nin ev sahipli�inde yap�ld�.

 
Gaziantep Üniversitesi: “Benim Çocu�um”u Gösteremezsiniz
Etkinli�in ilk gününde çocuklar� LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, trans) olan ailelerin hikâyelerini anlatan “Benim Çocu�um” belgeseli gösterildi. Antep’teki LGBT’lerin aileleri de etkinlik için Antep’e gelen L�STAG aileleriyle tan��ma ve konu�ma f�rsat� yakalad�. Filmin Gaziantep Üniversitesi’nin yaz�l� onay�yla kampüste yap�lmas� planlanan gösterimi, “içeri�in uygun bulunmamas�” gerekçesiyle engellendi�i için ESP �l Binas�’nda yap�ld�.
 
Etkinli�in ikinci gününde Derne�imiz ad�na Ali Erol “Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Adland�r�l���n�n ve Anlamland�r�l���n�n Seyri” ba�l�kl� bir sunum yapt�. Antep Ye�il Ev’de düzenlenen program�n sonunda siyasi partilerin üyelerinin de kat�ld��� bir forum gerçekle�ti.  
 
Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma Yerel Etkinlikleri, Kanada Yerel Giri�imler Fonu, Norveç Büyükelçili�i ve Rainbow Solidarite taraf�ndan desteklenmektedir.