Ar�iv - 2013 - 24/12/2013

Adana E�itim-Sen'de Homofobi Kar��t� S�yle�i

Adana E�itim-Sen’de Queer Adana’n�n evsahipli�indeki söyle�ide “Hastal�ktan Hak Mücadelesine E�cinsellik” konu�uldu

Queer Adana’n�n düzenledi�i söyle�i 20 Aral�k, Cuma günü Adana E�itim-Sen’de gerçekle�ti.
 
Kaos GL’den Ali Erol’un konu�mac� oldu�u söyle�iye 30 ki�i kat�ld�. E�itim-Sen Adana �ube salonundaki söyle�ide “Hastal�ktan Hak Talebine E�cinselli�in Seyri” ele al�nd� ve E�itsizli�e Kar�� LGBT Mücadelesi konu�uldu.
Homofobiye Kar�� Yerel Bulu�malar kapsam�ndaki söyle�ide günah, hastal�k ve suç sarmal�nda e�cinselli�e yönelik politikalar�n tarihsel sürecine dair sunumun ard�ndan söyle�i tart��malarla tamamland�.