Ar�iv - 2013 - 02/05/2013

17 May�s'ta Homofobiye Kar�� Bulu�uyoruz!

17 May�s Uluslararas� Homofobi Kar��t� Gün vesilesiyle Kaos GL’nin sekiz y�ld�r düzenledi�i Bulu�ma’n�n (HKB) program� belli oldu

Cinsiyet Kimli�i ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik �iddetlere kar�� eylem ve kar�� durma günü olan 17 May�s etkinliklerinde Kaos GL bu y�l toplumsal bar��� konu�acak.

 

Her y�l 17 May�s haftas�nda gerçekle�tirilen Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma (HKB) bu y�l 19 May�s Pazar günü yap�lacak “Homofobi Kar��t� Yürüyü�” ile sona erecek.

17-18 May�s: Ça�da� Sanatlar Merkezi

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n merkezi etkinlikleri, 17-18 May�s Cuma-Cumartesi günlerinde, Ankara’da Ça�da� Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) gerçekle�ecek.

Bulu�ma’n�n ilk gününde “bar�� süreci”ni ele alacak olan Kaos GL, Kürtler “Kürt” olmak bak�m�ndan özgür ve e�it hissetmedikçe, hiç kimsenin gerçekten özgür olamayaca��n� savunuyor.

Bulu�ma’n�n 17-18 May�s tarihlerinde düzenlenecek forum ve konferanslar�, Türkiye’nin yan� s�ra ABDHollanda ve Fransa’dan film yönetmeni, sendikac�, siyasetçi ve akademisyenlerin kat�l�m�yla yap�lacak.

LGBT toplumu bar��� konu�uyor!

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n ilk günü (17 May�s) “Bar�� Forumlar�” ile ba�layacak.

Bar�� ve Demokrasi Partisi (BDP) TBMM Grup Ba�kanvekili �dris Baluken ile CHP �nsan Haklar�ndan Sorumlu Genel Ba�kan Yard�mc�s� ve TBMM �nsan Haklar�n� �nceleme Komisyonu Ba�kanvekili Sezgin Tanr�kulu’nun da kat�lmas� beklenen “Bar�� Forumu” 13:30-15:00 saatleri aras�nda olacak.

Sendikac�lar, akademisyenler ve kad�n örgütlerinin de kat�laca�� Bar�� Forumunun Birinci Oturumu Ankara Üniversitesi Kad�n Çal��malar�’ndan Alev Özkazanç taraf�ndan modere edilecek.

Bar�� Forumunun �kinci Oturumu ise Gazi Üniversitesi’nden Selçuk Candansayar’�n moderasyonu ile 15:30-17:00 saatleri aras�ndan gerçekle�ecek.

Bar�� Forumunun �kinci Oturumuna Ege Üniversitesi’nden Nilgün Toker K�l�nç, Dicle Üniversitesi’nden �nan Keser, Çukurova Üniversitesi’nden Gül�ah �eydao�lu, �zmir Ekonomi Üniversitesi’nden Devrim Sezer, Mersin Üniversitesi’nden Ay�e Devrim Ba�terzi kat�lacak.

HKB’nin ilk günü “ifade özgürlü�ü” paneli ile tamamlanacak  

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n ilk günü (17 May�s) “�fade Özgürlü�ü Paneli” ile tamamlanacak. Kaos GL ve Uluslararas� Af Örgütü Türkiye �ubesi ortakl���yla yap�lacak panel 17:30-19:00 saatleri aras�nda olacak.

Uluslararas� Af Örgütü Türkiye �ubesi Direktörü Murat Çekiç moderatörlü�ünde gerçekle�tirilecek panele Avukat Veysel Ok ile Ankara Üniversitesi SBF �nsan Haklar� Merkezi (�HM)’den Kerem Alt�parmak kat�lacak.

 

18 May�s Cumartesi: HKB’nin ikinci günü

VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n merkezi etkinlikleri ikinci gününün (18 May�s) ilk etkinli�i sabah saat 10:00’da ba�layacak. Homofobi ve Transfobi Kar��t� E�itimciler Bulu�uyor!” ba�l�kl� etkinlik sadece davetlilerin kat�l�m�na aç�k olacak.

Ça�da� Sanatlar Merkezi’nde devam edecek olan VIII. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’n�n ikinci günü etkinlikleri, saat 13:00’de gerçekle�tirilecek 8. Kad�n Kad�na Öykü Yar��mas� Ödül Töreni ile ba�layacak.

Esther Benbassa Ankara’ya geliyor

Fransa’da kabul edilen e�cinsel evlili�i kanun tasar�s�n� haz�rlayan senatör Esther Benbassa Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’ya kat�lacak. Fransa Ye�iller Partisi (EELV), Senato Etik Komitesi Üyesi Esther Benbassa, HKB’nin ikinci günü aç�l�� konferans� için Ankara’da, 13:30 – 14:30 saatlerindeÇa�da� Sanatlar Merkezi’nde olacak.   

 

Evlilik tart��malar� ABD ile devam edecek

HKB’nin 18 May�s Cumartesi günü gerçekle�ecek konferans dizisi Fransa’n�n ard�ndan Amerika Birle�ik Devletleri’ndeki (ABD) evlilik tart��malar� ile devam edecek.

ABD’deki e�cinsel evlilik konusu Mary Bernstein ve Nancy Naples’�n kat�l�m�yla 15:00–16:30 saatlerinde ele al�nacak.

 

“ABD’deki LGBT Hareketinin Yürüttü�ü Evlilik Tart��malar�” ba�l��� ile ilk konu�mac� Connecticut Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Mary Bernstein olacak.

Connecticut Üniversitesi Kad�n, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çal��malar� Bölümü Direktörü Nancy Naples ise “Cinsel Vatanda�l�k ve Üreme Haklar�: Feminist ve Queer Yakla��mlar Aras�nda Diyalog Yaratmak” ba�l��� ile konu�acak.

 

Lionel Soukaz ile Söyle�i ve Gösterim

Yekhan P�narl�gil’in sunaca�� seansta Frans�z yönetmen Lionel Soukaz’�n “Ixe” filminin gösterimi olacak. Ça�da� Sanatlar Merkezi’nde saat 17:00’de yap�lacak gösterimin ard�ndan, zaman�nda F.H.A.R. (Front Homosexuel D’action Révolutionnaire) hareketi içinde yer alm�� yönetmen Soukaz ile söyle�i gerçekle�tirilecek.

 

19 May�s’ta Homofobiye Kar�� Yürüyoruz!

Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 2008 y�l�ndan bu yana “yürüyü�” ile tamamlan�yor. “Homofobi ve Transfobiye Kar�� Yürüyü�” bu y�l 19 May�s Pazar günü yap�lacak.

LGBT’lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürle�ece�i bir dünya için Homofobi ve Transfobiye kar�� gökku�a�� bayra��n�n alt�nda gerçekle�ecek yürüyü� saat 14:00’te, Kurtulu� Park�’ndan ba�layacak; Sakarya Caddesi’nde bas�n aç�klamas� ile sona erecek.